روستا و توسعه, دوره (19), شماره (3), سال (2016-10) , صفحات (161-183)

عنوان : ( تحلیل ابعاد اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی بحران خشکسالی و اثار آن برخانوارهای روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زرین دشت )

نویسندگان: محبوبه نامدار , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بی تردیدخشکسالی و کم ابی از مهمتریت مشکلات موجود در مدیریت جوامع انسانس و محیط زیست محسوب می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی اثار و پیامد های پدیده خشکسالسی در ابعاد اقتصادی اجتمعای و زیست محیطی در روستاهاس واقع در محدوده شهرستان زریت دشت بوده. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی - تحلیلی بوده و برای گرد اوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی بحران آب اثرات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی , روستاهای شهرستان زرین دشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063980,
author = {نامدار, محبوبه and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {تحلیل ابعاد اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی بحران خشکسالی و اثار آن برخانوارهای روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زرین دشت},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2016},
volume = {19},
number = {3},
month = {October},
issn = {1563-3322},
pages = {161--183},
numpages = {22},
keywords = {خشکسالی بحران آب اثرات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی ، روستاهای شهرستان زرین دشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ابعاد اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی بحران خشکسالی و اثار آن برخانوارهای روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زرین دشت
%A نامدار, محبوبه
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2016

[Download]