آب و توسعه پایدار, دوره (5), شماره (1), سال (2018-8) , صفحات (123-132)

عنوان : ( بازشناسی قنات، راهگشای توسعه پایدار در تمدن کاریزی )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , سیده سمیه خاتمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سرزمین‌های خشک که حیات و بقای کشاورزی به آب و آبیاری وابسته است، کمبود آب از مهمترین انگیزه‌ ابداعات و نوآوری‌های زیادی از جمله حفر قنوات بوده‌است که نقشی انکارناپذیر در حفظ و گسترش تمدن در فلات ایران داشته‌است. آنچه امروزه توسعه پایدار می‌نامند، نیاکان ما در عمل درک کرده و به کار بسته بودند. آنها نظامی برای بهره‌برداری پایدار از منابع آب و خاک این مناطق ایجاد کرده‌اند که می‌تواند سرمشق مناسبی برای حل بحران‌های اخیر باشد. این تحقیق درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چگونه و تحت چه شرایطی قنات توانسته‌است سازگاری انسان با طبیعت و تعادل پایدار را سبب شود؟ بدین منظور و با توجه به ماهیت پژوهش از روش تحقیق کیفی تئوری بنیانی و نرم افزار Maxqda استفاده شده‌است. محدوده مورد مطالعه قنات زارچ است که در پهنه وسیعی از استان یزد واقع شده‌است. جامعه مورد مطالعه شامل 16 نفر از خبرگان قنات و مقنیان هستند که اطلاعات انان به روش بتوری بنیانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که همه ابعاد دانش بومی قنات شناسی آنان متأثر از ویژگی‌های طبیعی و جهت دستیابی به اهداف اقتصادی شکل گرفته‌است و در این مسیر نظام اجتماعی پایه ریزی شده‌است که نشانگر وجود نظام برنامه‌ریزی محلی در راستای توسعه پایدار می‌باشد. ک

کلمات کلیدی

, لیدواژه‌ها, قنات زارچ – دانش بومی- تمدن کاریزی- توسعه پایدار – تئوری بنیانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063981,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and خاتمی, سیده سمیه},
title = {بازشناسی قنات، راهگشای توسعه پایدار در تمدن کاریزی},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2018},
volume = {5},
number = {1},
month = {August},
issn = {2423-5474},
pages = {123--132},
numpages = {9},
keywords = {لیدواژه‌ها، قنات زارچ – دانش بومی- تمدن کاریزی- توسعه پایدار – تئوری بنیانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازشناسی قنات، راهگشای توسعه پایدار در تمدن کاریزی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A خاتمی, سیده سمیه
%J آب و توسعه پایدار
%@ 2423-5474
%D 2018

[Download]