پژوهش های جانوری, دوره (29), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (642-652)

عنوان : ( تکثیر دایره غلتان روشی جهت شناسائی پرندگان (مطالعه موردی: کبک Alectoris chukar) )

نویسندگان: سحر جواهری طهرانی , منصور علی آبادیان , محمد جواد نجف زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماکیان سانان در فهرست مورد تهدیدترین پرندگان محسوب می شوند که شکار و بهره برداری از آنها به منظور اهداف متفاوتی از جمله: غذا، تفریح و یا اهداف تجاری صورت می گیرد. شکار و بهره برداری بیش از حد سبب شده است که درصد بالایی از قرار بگیرند. از اینرو به IUCN 26 %) آنها به عنوان مورد تهدید با خطر انقراض در فهرست سرخ / گونه های ماکیان سانان ( 4 منظور اقدامات موثر حفاظتی و همچنین جلوگیری از شکار بی رویه ماکیان سانان و اطمینان از بقای آنها به معرفی روش تکثیر به عنوان روشی مطمئن و سریع جهت شناسایی پرنده شکار شده توسط (Rolling Circle Amplification) دایره غلتان شکارچیان متخلف می پردازیم. در این روش کاوشگرهای اختصاصی براساس تفاوت تنها در یک نوکلئوتید از ناحیه ژن مورد نظر برای گونه ی هدف طراحی می شوند که در این مطالعه طراحی کاوشگر بطور موردی برای گونه کبک به شکل یک مولکول بسته DNA صورت پذیرفت. کاوشگر های اختصاصی پس از هیبریداسیون با (Alectoris chukar) درآمده و با اتصال به هدف و تکثیر در شرایط تک دمایی مورد ارزیابی قرار می گیرند. محصول تکثیر یافته به راحتی روی ژل قابل مشاهده است. بدین ترتیب، با توجه به آسان UV آگارز یا پس از اضافه نمودن رنگهای فلورسنت به طور مستقیم زیر نور و عدم نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی خاص، این روش ابزار قدرتمندی را جهت شناسایی پرندگان RCA بودن عملیات آزمایش مورد شکار از جمله: کبک، قرقاول و حل مسائل مدیریتی و حفاظتی آنها فراهم می نماید

کلمات کلیدی

, کاوشگر های قفلی, تکثیر دایره غلتان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063987,
author = {جواهری طهرانی, سحر and علی آبادیان, منصور and محمد جواد نجف زاده},
title = {تکثیر دایره غلتان روشی جهت شناسائی پرندگان (مطالعه موردی: کبک Alectoris chukar)},
journal = {پژوهش های جانوری},
year = {2017},
volume = {29},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-2614},
pages = {642--652},
numpages = {10},
keywords = {کاوشگر های قفلی، تکثیر دایره غلتان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکثیر دایره غلتان روشی جهت شناسائی پرندگان (مطالعه موردی: کبک Alectoris chukar)
%A جواهری طهرانی, سحر
%A علی آبادیان, منصور
%A محمد جواد نجف زاده
%J پژوهش های جانوری
%@ 2383-2614
%D 2017

[Download]