اقتصاد و مدیریت شهری, دوره (5), شماره (1), سال (2017-3) , صفحات (67-81)

عنوان : ( شبیه سازی ایجاد شهر زیست محیطی کم کربن با بهره گیری از پسماندهای شهری و تکنولوویی فتوولتائیک: برنامه ریزی پایدار انریی بخش شهری مشهد مقدس )

نویسندگان: مهدی قائمی اصل , مصطفی سلیمی فر , محمدحسین مهدوی عادلی , مصطفی رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: شهر صفر انرژی، شهر پایدار و شهر صفر کربن، اصطلاحات جدیددی در مددیری اندرژی شدهر ا سدتند . در ایدن پژو ش، الگوی ایجاد یک شهر زیس محیطی کم کربن در بخش شهری شهرستان مشهد مقدس با محورید تدیمین پایددار انرژی الکتریکی، شبیه سازی شده اس . بدین منظور حداکثر پتانسیل برق تجدیدپذیر زیسد تدوده در کندار ایجداد یرفید فتوولتائیک لازم برای پوشش باقی مانده تقاضای برق بخش شهری مشدهد، بدا اسدتفاده ا ز ر یافد برنامده ریدزی نندالیزی در سیستم تولید قدرت یبرید وارد شده اس . نتایج پژو ش نشان دادند که تکنولوژی زیس تدوده بدا نوسدان پدذیری کتتدر و زینه تولید پایین تر، تکنولوژی برتر برای طراحی شهر زیس محیطی کم کربن می باشد و با ضدری نفدوب بدالا وارد سیسدتم تولید یبرد فسیلی تجدیدپذیر می شود. تچنین با این که یرفی تکنولوژی فتوولتائیک تدا یرفید 8 گیگداواتی افدزایش یافته اس ، به دلیل زینه سرمایه گذاری بالا، امکان بهره برداری در سیستم تولید یبرید در رقاب با تکنولوژی زیسد تدوده وجود ندارد. ازاین رو پیشنهاد می شود که از یک سو، تکنولوژی زیس توده محور توسعه پایدار انرژی در بخش شدهری مشدهد مورد استفاده قرار گیرد و از سوی دیگر، سیاس ای حتایتی بدرای کدا ش زینده تولیدد LCEC به عنوان شهری در مسیر تکنولوژی فتوولتائیک اتخاب گردند تا امکان رقاب پذیری این تکنولوژی در یرفی ای بالا فرا م شود.

کلمات کلیدی

, شهر زیس محیطی کم کربن, برنامه ریزی ننالیزی, تکنولوژی زیس توده, فناوری فتوولتائیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063996,
author = {مهدی قائمی اصل and سلیمی فر, مصطفی and مهدوی عادلی, محمدحسین and مصطفی رجبی مشهدی},
title = {شبیه سازی ایجاد شهر زیست محیطی کم کربن با بهره گیری از پسماندهای شهری و تکنولوویی فتوولتائیک: برنامه ریزی پایدار انریی بخش شهری مشهد مقدس},
journal = {اقتصاد و مدیریت شهری},
year = {2017},
volume = {5},
number = {1},
month = {March},
issn = {2345-2870},
pages = {67--81},
numpages = {14},
keywords = {شهر زیس محیطی کم کربن، برنامه ریزی ننالیزی، تکنولوژی زیس توده، فناوری فتوولتائیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی ایجاد شهر زیست محیطی کم کربن با بهره گیری از پسماندهای شهری و تکنولوویی فتوولتائیک: برنامه ریزی پایدار انریی بخش شهری مشهد مقدس
%A مهدی قائمی اصل
%A سلیمی فر, مصطفی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A مصطفی رجبی مشهدی
%J اقتصاد و مدیریت شهری
%@ 2345-2870
%D 2017

[Download]