مدیریت اطلاعات سلامت, دوره (14), شماره (3), سال (2017-8) , صفحات (110-115)

عنوان : ( بررسی عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اینترنتی بیمارستان بر اساس مدل پذیرش فن آوری ( TAM ): مطالعه موردی در بیمارستان های شهر مشهد )

نویسندگان: یوسف رمضانی , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از سازمان های عمومی و خدماتی، از اینترنت در جهت ارایه خدمات بهینه به ارباب رجوع بهره می برند. بدین منظور، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اینترنتی بیمارستان انجام شد. روش بررسی: این تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن شامل کلیه مراجعان مجدد به خدمات اینترنتی بیمارستان های شهر مشهد بود. بدین ترتیب، با استفاده روش نمونه گیری در دسترس، 160 نفر انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسش نامه جمع آوری گردید و سپس با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: ضریب مسیر نگرش مراجعان به استفاده از اینترنت بر گرایش آن ها، 389 / 0 به دست آمد که تأثیر مثبت و معنی داری را نشان داد. ضریب مسیر سودمندی درک شده و سهولت درک شده توسط مراجعان به خدمات اینترنتی بیمارستان ها بر نگرش به ترتیب 314 / 0 و 403 / 0 محاسبه گردید که بیانگر تأثیر مثبت و معنی داری بود. ضریب مسیر گرایش مراجعان به خدمات اینترنتی بیمارستان ها بر مراجعه مجدد بیماران برای استفاده از خدمات اینترنتی، 354 / 0 و نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی داری بود. همچنین، یافته های تحقیق حاضر حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار سهولت درک شده بر سودمندی درک شده با ضریب مسیر 563 / 0 بود. نتیجه گیری: تسهیل امکان استفاده از سیستم های الکترونیکی و آموزش هایی در خصوص استفاده از این سیستم ها، باعث می شود که افراد به جای مراجعه حضوری برای دریافت خدمات، از اینترنت استفاده نمایند و از مزایای آن آگاه و بهره مند شوند.

کلمات کلیدی

بیماران؛ اینترنت؛ بیمارستان ها؛ فن آوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063998,
author = {یوسف رمضانی and رحیم نیا , فریبرز},
title = {بررسی عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اینترنتی بیمارستان بر اساس مدل پذیرش فن آوری ( TAM ): مطالعه موردی در بیمارستان های شهر مشهد},
journal = {مدیریت اطلاعات سلامت},
year = {2017},
volume = {14},
number = {3},
month = {August},
issn = {1735-7853},
pages = {110--115},
numpages = {5},
keywords = {بیماران؛ اینترنت؛ بیمارستان ها؛ فن آوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اینترنتی بیمارستان بر اساس مدل پذیرش فن آوری ( TAM ): مطالعه موردی در بیمارستان های شهر مشهد
%A یوسف رمضانی
%A رحیم نیا , فریبرز
%J مدیریت اطلاعات سلامت
%@ 1735-7853
%D 2017

[Download]