جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران, دوره (15), شماره (52), سال (2017-6) , صفحات (183-199)

عنوان : ( پیامدهای بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی های کوتاه مدت در استان سیستان و بلوچستان )

نویسندگان: محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , مطهره زرگری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشک سالی یک پدیده پیچیده می باشد که تعریف آن دشوار است. در مناطق مختلف تعاریف متفاوتی از آن ارائه میشود و هر کدام از آن تعاریف بستگی به میزان متوسط بارش دارد. خشک سالی میتواند پیامدهای بسیاری داشته باشد. از دیدگاه امنیتی با توجه به قرارگیری استان سیستان و بلوچستان در خشکترین منطقه کشور، افزایش آسیب دیدگی اقلیمی و بیابانی ترشدن گذرگاه های مرزی و درون سرزمینی، ظرفیت بالقوه مبسوطی برای گسترش ناامنی از این منطقه به داخل کشور فراهم نموده است. اکنون نیز به علت شرایط نامناسب اقلیمی، دیده بانی و پاسداری در بسیاری نقاط استان غیرممکن یا بسیار پرخطر است و معبر امنی برای گروه های تروریستی فراهم کرده است. از سویی دیگر، از مهمترین آثار خشکسالی ممکن است، مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند مهاجرت اجباری از مناطق خشک به سایر مناطق باشد. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی خشکسالی و ارتباط آن با مهاجرت ساکنان استان سیستان و بلوچستان میپردازد. برای درک اینکه بارندگی تاثیرهای مختلفی بر منابع آب دارد، منجر به این گشت که از شاخص SPI برای بررسی میزان خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان بهره گرفته شود. داده های بارش ماهیانه (میلیمتر)، سالهای 2005-1985 برای چهار ایستگاه استان سیستان و بلوچستان (زاهدان، زابل، ایرانشهر، چهاربهار، کنارک) مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها نشان دهنده آن است که کمبود آب در مناطقی که درگیر خشکسالی میشوند منجر به افزایش مهاجرت میشود. وقوع خشک سالی های شدید در منطقه، اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی برجای گذاشته است که با توجه به وابستگی شدید اقتصادی مردم سیستان و بلوچستان به کشاورزی این بحران منجر به پدیده مهاجرفرستی شده است و سبب شده است تعادل جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و... نامتوازن شده و به بحران های منطقه ای و عدم توسعه یافتگی منطقه منجر گردد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, سیستان و بلوچستان, مهاجرت, شاخص SPI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064002,
author = {جان پرور, محسن and ریحانه صالح آبادی and زرگری, مطهره},
title = {پیامدهای بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی های کوتاه مدت در استان سیستان و بلوچستان},
journal = {جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران},
year = {2017},
volume = {15},
number = {52},
month = {June},
issn = {6987-4567},
pages = {183--199},
numpages = {16},
keywords = {خشکسالی، سیستان و بلوچستان، مهاجرت، شاخص SPI},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیامدهای بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی های کوتاه مدت در استان سیستان و بلوچستان
%A جان پرور, محسن
%A ریحانه صالح آبادی
%A زرگری, مطهره
%J جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران
%@ 6987-4567
%D 2017

[Download]