پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (6), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (1-20)

عنوان : ( بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان فریمان) )

نویسندگان: فهیمه جعفری , علی اکبر عنابستانی , حمداله سجاسی قیداری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: طرح هادی روستا از جمله طرح‌های عمران روستایی است که می¬تواند نقش بنیادی و زیربنایی در توسعۀ همه‌جانبۀ مناطق روستایی داشته باشد. این طرح با استفاده از پتانسیل¬ها و قابلیت¬های خود می‌تواند زمینه‌ساز بهبود تسهیلات عمومی و رفاهی از قبیل نوسازی مسکن روستایی، معابر جدیدالاحداث و حریم مسکونی، بهبود وضعیت زندگی روستاییان و مشارکت آن‌ها باشد. در این مقاله تلاش شد تا اثرات اجرای طرح هادی روستایی در بهبود کیفیت ذهنی زندگی روستاییان مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق: روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی‌تحلیلی و هم‌بستگی است. جامعۀ آماری تحقیق، 22 روستا بوده که در آن‌ها طرح هادی اجرا شده است. از بین آن‌ها 8 روستا با جمعیت 3835 خانوار به روش نمونه‌گیری انتخاب شد. در سطح روستاهای مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری (کوکران) 249 خانوار روستایی انتخاب و به روش نمونه‌گیری تصادفی مورد پرسش‌ قرار گرفتند. اطلاعات استخراج‌شده از پرسش‌نامه‌های مورد نظر، با استفاده از روش‌های تجزیه‌وتحلیل آماری در محیط نرم‌افزارSPSS و برازندگی مدل تحقیق با نرم‌افزار EQS مورد بررسی قرار گرفت. یاقته‌‌های تحقیق: یافته‌های مطالعه براساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمون‌های هم‌بستگی تیپ پیرسون نشان می‌دهد که ارتباطی معنی‌دار و قوی با ضریب 75/0 بین اجرای طرح هادی روستایی و بعد ذهنی کیفیت زندگی وجود دارد؛ به‌ نحوی ‌که ابعاد طرح هادی روستایی 57 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کند و در بین ابعاد طرح هادی، متغیر کاربری اراضی و توزیع خدمات به میزان 35 درصد بر ارتقای بعد ذهنی کیفیت زندگی روستاییان تأثیرگذار بوده است. در توزیع فضایی رابطۀ بین اجرای طرح هادی و کیفیت ذهنی زندگی در هفت روستا، هم‌بستگی مستقیم و کاملی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, کیفیت زندگی, شاخص‌های ذهنی, طرح هادی روستایی, تحلیل مسیر, شهرستان فریمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064011,
author = {جعفری, فهیمه and عنابستانی, علی اکبر and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان فریمان)},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {August},
issn = {2322-2514},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {کیفیت زندگی، شاخص‌های ذهنی، طرح هادی روستایی، تحلیل مسیر، شهرستان فریمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان فریمان)
%A جعفری, فهیمه
%A عنابستانی, علی اکبر
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning
%@ 2322-2514
%D 2017

[Download]