نظریه های کاربردی اقتصاد, دوره (4), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (87-118)

عنوان : ( مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC) )

نویسندگان: حامد صاحب هنر , محمدرضا لطفعلی پور , محمود هوشمند , مهدی فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله برای نخستین بار رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید شبیه‌سازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرد. روش‌ به کار رفته در این مقاله مبتنی بر رویکرد سناریو می‌باشد که در آن زمان‌بندی و حجم سرمایه‌گذاری به همراه پروفایل تولید ثابت فرض شده و اثر تغییر مؤلفه‌های مالی قرارداد بر متغیرهای کلیدی همچون نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین محاسبه می‌گردد. در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی جهت شبیه­سازی مالی استفاده شده است. یکی از مهمترین نتایج این مطالعه، امکان دستیابی به نتایج یکسان مالی و اقتصادی، صرف نظر از نوع قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، قراردادهای IPC از انعطاف‌پذیری و فزایندگی کمتری نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید برخوردار بوده و جذابیت این قراردادها به خصوص در میادین با هزینه‌ سرمایه‌ای بالاتر کمتر است. دلیل این مسئله وجود برخی محدودیت‌های تعیین شده در قراردادهای نفتی ایران (IPC) همچون تقسیط بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای و طولانی‌تر بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان می‌باشد.

کلمات کلیدی

رژیم مالی قرارداد؛ شبیه‌سازی مالی؛ میدان آزادگان جنوبی؛ قراردادهای نفتی ایران؛ قراردادهای مشارکت در تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064015,
author = {صاحب هنر, حامد and لطفعلی پور, محمدرضا and هوشمند, محمود and فیضی, مهدی},
title = {مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC)},
journal = {نظریه های کاربردی اقتصاد},
year = {2017},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-6578},
pages = {87--118},
numpages = {31},
keywords = {رژیم مالی قرارداد؛ شبیه‌سازی مالی؛ میدان آزادگان جنوبی؛ قراردادهای نفتی ایران؛ قراردادهای مشارکت در تولید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC)
%A صاحب هنر, حامد
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A هوشمند, محمود
%A فیضی, مهدی
%J نظریه های کاربردی اقتصاد
%@ 2423-6578
%D 2017

[Download]