سومین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت , 2017-09-04

عنوان : ( معادله آیکونال جدید برای انتشار موج همسانگرد جانبی )

نویسندگان: بهاره بایرامی ممقانی , پیمان پورمقدم , رضا خواجوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ، معادله آیکونال جدیدی را برای انتشار امواج فشارشی p در محیط های همسانگرد جانبی به دست آمده است که نسبت به دیگر روابط پیشنهادی ساده تر و فشرده تر بوده است و می تواند در رابطه سازی هامیلتونی به کار رود. همچنین در این رابطه جدید تاثیر خم شدگی پرتو بسیار ناچیز می باشد و نتایج زمان رسید ها دقیق تر از نتایج پیش بینی شده با رابطه الخلیفه میباشد. در این مقاله ، دقت مناسب زمان رسید ها برای هر دو محیط همگن و ناهمگن VTI با نمونه هایی عددی نشان داده شده است .

کلمات کلیدی

, معادله ی ایکونال, مسیر یابی پرتو, محیط همسانگرد جانبی قائم, محیط همسانگرد جانبی مایل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064023,
author = {بایرامی ممقانی, بهاره and پورمقدم, پیمان and خواجوی, رضا},
title = {معادله آیکونال جدید برای انتشار موج همسانگرد جانبی},
booktitle = {سومین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معادله ی ایکونال، مسیر یابی پرتو، محیط همسانگرد جانبی قائم، محیط همسانگرد جانبی مایل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معادله آیکونال جدید برای انتشار موج همسانگرد جانبی
%A بایرامی ممقانی, بهاره
%A پورمقدم, پیمان
%A خواجوی, رضا
%J سومین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت
%D 2017

[Download]