مطالعات بین المللی پلیس, دوره (6), شماره (27), سال (2016-11) , صفحات (29-60)

عنوان : ( راهبرد های عامل و مانع تفسیر های قضایی کثرت گرا ( رویکرد تطبیقی ) )

نویسندگان: سیدحسین حسینی , حمیدرضا دانش ناری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کثرت¬گرایی فرهنگی به عنوان یکی از مباحث مطرح در علم جامعه¬شناسی بر این باور است که عقاید و باورهای کلیه گروه-های اجتماعی با رویکردهای فرهنگی مختلف باید توسط فرهنگ غالب به رسمیت شناخته شود. تبلور مفهوم کثرت¬گرایی فرهنگی در نظام قضایی هنگامی مطرح می¬شود که از یک¬ سو، عملی جرم¬انگاری شده¬باشد و از سوی دیگر، انجام این رفتار در برخی گروه¬های فرهنگی مجاز تلقی شود. اثربخشی کثرت¬گرایی فرهنگی بر گفتمان قضایی موجب شکل گیری این ایده شده¬است که تفسیرهای قضایی از قوانین کیفری در جوامع چند فرهنگی باید متناسب با شرایط حاکم بر آن اجتماع باشد. بر این اساس، همچنان که گروه¬های مختلف فرهنگی در اجتماع زیست می¬نمایند، تفسیرهای قضایی نیز باید کثرت¬گرا باشند؛ بدین معنا که قضات باید هر رفتار جنایی را در بسترهای فرهنگی خاص خود، مورد بررسی قرار دهند. در این تحقیق که به دنبال موارد بسط و تحدید تفسیرهای قضایی کثرت¬گرا هستیم، بدین نتجه رسیده¬ایم که مهم¬ترین راهبردهای پیش¬رونده تفسیرهای قضایی کثرت¬گرا، نظام بومی¬گزینی قضات و پذیرش دفاع فرهنگی است. در نقطه مقابل، اعمال رویکردهای ارزشی در رسیدگی¬های کیفری و عدم حضور همه جانبه هیئت منصفه در محاکم کیفری، تفسیرهای قضایی کثرت¬گرا را با چالش مواجه می¬کند.

کلمات کلیدی

, کثرت¬گرایی فرهنگی, تفسیرهای قضایی کثرت¬گرا, دفاع فرهنگی, هیئت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064026,
author = {حسینی, سیدحسین and حمیدرضا دانش ناری},
title = {راهبرد های عامل و مانع تفسیر های قضایی کثرت گرا ( رویکرد تطبیقی )},
journal = {مطالعات بین المللی پلیس},
year = {2016},
volume = {6},
number = {27},
month = {November},
issn = {2228-5008},
pages = {29--60},
numpages = {31},
keywords = {کثرت¬گرایی فرهنگی، تفسیرهای قضایی کثرت¬گرا، دفاع فرهنگی، هیئت منصفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبرد های عامل و مانع تفسیر های قضایی کثرت گرا ( رویکرد تطبیقی )
%A حسینی, سیدحسین
%A حمیدرضا دانش ناری
%J مطالعات بین المللی پلیس
%@ 2228-5008
%D 2016

[Download]