آبیاری و زهکشی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2016-11) , صفحات (508-519)

عنوان : ( بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیمهای مختلف آبیاری )

نویسندگان: اردلان ذوالفقاران , امین علیزاده , سعید خاوری , محمد بنایان اول , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی عملکرد، حجم آب مصرفی و بهرهوری مصرف آب در کشت نشایی و کشت مستقیم ذرت فوق شیرین )رقم Basin( آزمایشـی در اراضی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال زراعی 93-94 به صورت کرتهای خرد شده )اسپلیت پلات( در قالـب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش کرتهای اصلی شامل سه سطح تامین آب آبیـاری )75، 100 و 125 درصـد نیاز آبی( و کرتهای فرعی شامل: 1- کشت نشاء 20 روزه 2- کشت نشاء 30 روزه و 3- کشت مستقیم بود. نتایج نشان داد که در کشـت بهـاره )نوبـت اول(، بیشترین بهرهوری آب برای عملکرد بلال در تیمارهای کشت نشایی و پس از آن در تیمار کشت مستقیم حاصل شد و اختلاف آنهـا در سـطح 1 درصد معنیدار بود. عملکرد بلال و عملکرد دانه در تیمارهای کشت نشایی 20 روزه و 30 روزه بیشتر از تیمـار کشـت مسـتقیم بـود و اخـتلاف آنهـا در سطح 1 درصد معنیدار شد. همچنین نتایج نشان داد که بین حجم آب مصرفی تیمارهای کشت نشایی با کشت مسـتقیم تفـاوت معنـیدار وجـود دارد و کشت نشایی سبب صرفهجویی در حجم آب مصرفی خواهد شد. با این وجود به نظر میرسد بهتر است از نظر اقتصادی کشت نشایی نسـبت بـه کشـت مستقیم، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, بهرهوری مصرف آب, ذرت فوق شیرین, خراسان رضوی, کشت مستقیم, کشت نشایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064027,
author = {ذوالفقاران, اردلان and علیزاده, امین and سعید خاوری and بنایان اول, محمد and انصاری, حسین},
title = {بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیمهای مختلف آبیاری},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2016},
volume = {10},
number = {4},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۷۹۴۲},
pages = {508--519},
numpages = {11},
keywords = {بهرهوری مصرف آب، ذرت فوق شیرین، خراسان رضوی، کشت مستقیم، کشت نشایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیمهای مختلف آبیاری
%A ذوالفقاران, اردلان
%A علیزاده, امین
%A سعید خاوری
%A بنایان اول, محمد
%A انصاری, حسین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۹۴۲
%D 2016

[Download]