مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (6), شماره (22), سال (2017-8) , صفحات (77-98)

عنوان : ( بررسی اثر سیاست مالی به‌عنوان مکانیسم انتشار شوک‌های نفتی در اقتصاد ایران )

نویسندگان: سپیده توکلی قوچانی , محمود هوشمند , مصطفی سلیمی فر , ابراهیم گرجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کشورهایی مانند ایران که در آنها وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتیی بسییار زییاد باشید واکین سیاست مالی دولت به نوسانات درآمد نفتی مکانیسم انتشار برای این نوسانات محسوب میشود. لذا در ایین مقاله به تحلیل مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر متغیرهای اقتصادی از کانال مخارج دولت میپیردازیم . برای نشان دادن این مسأله یک مدل خودرگرسیونبرداری سیاختاری در طیول دوره 1331 تیا 1334 بیرای تولید ناخالص داخلی مخارج مصرفی دولت مخارج سرمایهای دولت مصرف بخ خصوصی و سرمایهگذاری خصوصی با دو حالت مختلف وابستگی و استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی در نظر گرفتیه اییم . نتیای نشان میدهد که یک شوک مثبت درآمد نفتی منجر به افزای مصرف و سرمایهگیذاری خصوصیی و دولتیی شده است. نهایتاً چنانچه سیاست مالی نسبت به درآمدهای نفتی مستقل در نظر گرفتیه شیود شیوک هیا ی نفتی منجر به واکن های ملایمتری در متغیرهای اقتصادی میشود؛ بنابراین کنترل مخارج دولتی بیه عنیوان ابزار سیاست مالی کاه نوسانات اقتصادی را بهدنبال دارد.

کلمات کلیدی

شوکهای نفتی مکانیسم انتشار شوکها مدل خودرگرسیونبرداری ساختاری کانال مخیارج دولت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064030,
author = {توکلی قوچانی, سپیده and هوشمند, محمود and سلیمی فر, مصطفی and ابراهیم گرجی},
title = {بررسی اثر سیاست مالی به‌عنوان مکانیسم انتشار شوک‌های نفتی در اقتصاد ایران},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2017},
volume = {6},
number = {22},
month = {August},
issn = {2322-2530},
pages = {77--98},
numpages = {21},
keywords = {شوکهای نفتی مکانیسم انتشار شوکها مدل خودرگرسیونبرداری ساختاری کانال مخیارج دولت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سیاست مالی به‌عنوان مکانیسم انتشار شوک‌های نفتی در اقتصاد ایران
%A توکلی قوچانی, سپیده
%A هوشمند, محمود
%A سلیمی فر, مصطفی
%A ابراهیم گرجی
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2017

[Download]