اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی , 2017-07-27

عنوان : ( رتبه بندی فرایندهای حرارتی تولید انرژی از زباله با استفاده از روش مجموع ساده وزنی (SAW) )

نویسندگان: آرمان شاهنظری کرباسرائی , عباس روحانی , محمدحسین آق خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر پیشرفت و توسعه کشورها باعث افزایش مصرف انرژی شده است. انرژی از جمله شاخصهای پیشرفت کشورها محسوب میشود. رایجترین شکل تولید انرژی از زباله، سوزاندن آن و تبدیل انرژی حرارتی حاصل از آن به انرژی الکتریکی است. این عمل، هم موجب کاهش حجم زباله میشود که از این طریق به کاهش معضلات زیستمحیطی کمک میکند و همچنین باعث استفاده از منابع جایگزین انرژی را میشوند. مزایای این روش، تصفیه جریان زباله، از طریق از بین بردن تمام میکروارگانیسمهایی است که اگر در زمین دفع شوند میتواند منجر به بروز بیماری گردد. در این تحقیق، روشهای حرارتی تولید انرژی از زباله جامد شهری مورد ارزیابی قرار گرفته است. شیوه جمعآوری دادهها به شکل پرسشنامهای و همچنین از طریق بررسی منابع معتبر صورت پذیرفت. از روش مجموع ساده وزنی ( )SAWبرای شناسایی عوامل تأثیرگذار در انتخاب مناسبترین فرایند حرارتی تولید انرژی از زباله استفاده شد. نتایج نشان داد سیستمهای پلاسما، زبالهسوز، گازیفیکاسیون و پیرولیز به ترتیب با امتیازات 0/244 ،0/252 ،0/291و 0/205در رتبههای اول تا چهارم قرار گرفتند

کلمات کلیدی

, فرایندهای حرارتی, روش مجموع ساده وزنی, تولید انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064033,
author = {شاهنظری کرباسرائی, آرمان and روحانی, عباس and آق خانی, محمدحسین and ابراهیمی نیک, محمدعلی},
title = {رتبه بندی فرایندهای حرارتی تولید انرژی از زباله با استفاده از روش مجموع ساده وزنی (SAW)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرایندهای حرارتی، روش مجموع ساده وزنی، تولید انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رتبه بندی فرایندهای حرارتی تولید انرژی از زباله با استفاده از روش مجموع ساده وزنی (SAW)
%A شاهنظری کرباسرائی, آرمان
%A روحانی, عباس
%A آق خانی, محمدحسین
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%J اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
%D 2017

[Download]