سومین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی؛ بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار , 2017-06-25

عنوان : ( تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر توسعه ریشه گیاه نخود ( Cicer arietinum L. ) )

نویسندگان: صدیقه عباسی , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یوشیاممز دووخن یکیژولوکا ورگا یاهیگژیو یخرب و هشیر صوصخم لوط رب یدوک فلتخم یاهرامیت ریثأت یسررب روظنم هب ا وشناد یمرواوشک هکوشناد یتاقیقحت هعرزم رد 1394-95 یعارم لاس رد رارکت 3 اب یفداصت لماک یاهکولب حرط بلاق رد رد وت 30( یواوگ دووک -2 )راوتکه رد رگوولیک 400( روا دووک -1 لماوا اوهرامیت .همز رد ارجا هلحرم هب ههشم یسودرف هوع( ههاوا -5 و )Rhizachickpea( و ® یوسکورتین کیژولویب دوک -4 )راتکه رد ت 10( تسوپمکیمرو -3 )راتکه ف توخا هوشیر صووصخم لووط روب ریثأوت رظن ما فلتخم یاه رامیت یب هک داد ناشن سنایراو هیزجت جیاتن .دوب )دوک فرصم یونچمه .هوا ههاوشم کویژولویب دوک رامیت ریثأت تحت ناهایگ رد هشیر صوصخم لوط یرتشیب و تااد دوجو یراد ینعم .دوب رتشیب ههاا و ییایمیا دوک هب تبسن یرادینعم روطهب تسوپمکیمرو دوک رامیت رد زین کاخ یلز دام هصرد

کلمات کلیدی

, کود بیولوژیک, پایداری خاک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064034,
author = {عباسی, صدیقه and جهان, محسن},
title = {تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر توسعه ریشه گیاه نخود ( Cicer arietinum L. )},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی؛ بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کود بیولوژیک، پایداری خاک، نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر توسعه ریشه گیاه نخود ( Cicer arietinum L. )
%A عباسی, صدیقه
%A جهان, محسن
%J سومین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی؛ بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
%D 2017

[Download]