هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2017-07-12

عنوان : ( تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط مشهد )Cicer arietinum L.( )

نویسندگان: صدیقه عباسی , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور بررسی تأثیر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود، آزمایشی در قالب ربرب بلو هبای کامب 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشبدد ببه مرحلبه اجبرا - تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 95 در آمد. تیمارها شام 1- کود اوره ) 400 کیلوگرم در هکتار( ، 2- کود گاوی ) 30 تن در هکتار(، 3- ورمبیکمپوسب ) 10 تبن و 5- شاهد )عدم مصرف کود( بود. نتایج نشان داد کبه ببین )Rhizachickpea( در هکتار(، 4- کود بیولوژیک نیتروکسین و تیمارهای کودی از نظر تأثیر بر تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانبه، عملکبرد دانبه و عملکبرد مباده شبک، ا تلاف معنیداری وجود داش . ولی از نظر شا ص برداش ، ارتفاع بوته و تعداد شا ه فرعی تفباو معنبیداری ببین تیمارهبا مشاهده نشد. بیشترین عملکرد ماده شک، تعداد دانه در بوته و تعداد غلاف در بوته در نتیجه کباربرد ورمبیکمپوسب حاصب گردید. به رور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد کودهای دامی، ورمیکمپوس و زیسبتی مبیتوانبد سب افبزایش عملکرد و اجزای عملکرد نخود گردد

کلمات کلیدی

, نخود, کودهای آلی, اجزای عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064035,
author = {عباسی, صدیقه and جهان, محسن},
title = {تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط مشهد )Cicer arietinum L.(},
booktitle = {هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نخود، کودهای آلی، اجزای عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط مشهد )Cicer arietinum L.(
%A عباسی, صدیقه
%A جهان, محسن
%J هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2017

[Download]