پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران , 2017-08-30

عنوان : ( تغییرات بیوشیمیایی و فتوسنتزی سیب‌زمینی تحت تأثیر تنش شوری )

نویسندگان: جعفر نباتی , محمد کافی , بیژن سعادتیان , آرمین اسکوئیان , جواد شباهنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به کمبود منابع آب، استفاده از آب‌های غیرمتعارف و شور در بخش کشاورزی اجتناب‌ناپذیر است. گیاه سیب‌زمینی یکی از مهم‌ترین محصولات ایران به شمار می‌آید. لذا مطالعه اثرات شوری بر خصوصیات بیوشیمیایی و فتوسنتزی این گیاه می‌تواند در تعیین غلظت شوری آب آبیاری مورداستفاده قرار گیرد. بدین منظور آزمایشی به‌صورت طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح شوری آب آبیاری (صفر، 5، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر) بود. دو هفته پس از اعمال تنش شوری، صفات فتوسنتز، تعرق، کارایی مصرف آب، مالون دی آلدئید، پرولین، ظرفیت مهار رادیکال آزاد DPPH، قندهای محلول، کلروفیل a و b و کاروتنوئیدهای برگ اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تعرق برگ در تیمار هشت دسی زیمنس بر متر کمترین مقدار بود و به دنبال آن بالاترین کارایی مصرف آب با رشد 1/7 برابری نسبت به شاهد به دست آمد. غلظت پرولین و ظرفیت مهار رادیکال آزاد DPPH در بالاترین سطح شوری به‌طور معنی‌داری بیشتر از سایر سطوح بود. در مقابل، غلظت کلروفیل‌های a، b و کاروتنوئیدهای برگ در تیمار 12 دسی زیمنس بر متر نسبت به شاهد به ترتیب 66، 62 و 69 درصد کاهش نشان داد. با توجه به نتایج به نظر می‌رسد که سیب‌زمینی رقم آگریا تا سطح هشت دسی زیمنس بر متر قادر به انجام فعالیت‌های بیوشیمیایی و فتوسنتزی به روش اعمال‌شده است.

کلمات کلیدی

, رقم آگریا, کارایی مصرف آب, کلروفیل, کلرید سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064058,
author = {نباتی, جعفر and کافی, محمد and سعادتیان, بیژن and اسکوئیان, آرمین and شباهنگ, جواد},
title = {تغییرات بیوشیمیایی و فتوسنتزی سیب‌زمینی تحت تأثیر تنش شوری},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران},
year = {2017},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {رقم آگریا، کارایی مصرف آب، کلروفیل، کلرید سدیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات بیوشیمیایی و فتوسنتزی سیب‌زمینی تحت تأثیر تنش شوری
%A نباتی, جعفر
%A کافی, محمد
%A سعادتیان, بیژن
%A اسکوئیان, آرمین
%A شباهنگ, جواد
%J پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران
%D 2017

[Download]