پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران , 2017-08-30

عنوان : ( بررسی القای جوانه زنی و شکستن خواب غده های یکساله زیره سیاه (Bunium persicum) )

نویسندگان: مبارکه طالع زاده , احمد نظامی , مهدی پارسا , جعفر نباتی , رضا توکل افشاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف یافتن روش مناسب شکست خواب و بهبود جوانه زنی غده و کوتاه کردن دوره رویشی زیره سیاه، پژوهشی در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی اجرا شد و طی آن اثر هورمونهای بنزیلآمینوپورین (BAP)و جیبرلیک اسید (GA) در سه سطح صفر، 10و 20 میلیگرم در لیتر بر القای جوانه زنی و شکست خواب در غده های یکساله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تیمار غده ها با هورمونهای مذکور سبب شکست خواب و تسریع جوانه زنی آنها نسبت به شاهد شد. به طوریکه حداکثر جوانه زنی به میزان 60درصد از کاربرد توأم سطوح مختلف GAبا 20میلیگرم در لیتر BAPو همچنین تیمار 20میلیگرم در لیتر BAPبه تنهایی حاصل شد. تیمارهای هورمونی علاوه بر بهبود درصد جوانه زنی سبب تسریع جوانه زنی نسبت به تیمار شاهد شدند. تیمار غده ها با 20میلیگرم در لیتر BAPو 20میلیگرم در لیتر GAبه تنهایی سرعت جوانه زنی را به ترتیب 83و 100درصد نسبت به شاهد افزایش داد

کلمات کلیدی

, سرمادهی, پیشتیمار هورمونی, بنزیلآمینوپورین, جیبرلیک اسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064062,
author = {طالع زاده, مبارکه and نظامی, احمد and پارسا, مهدی and نباتی, جعفر and توکل افشاری, رضا},
title = {بررسی القای جوانه زنی و شکستن خواب غده های یکساله زیره سیاه (Bunium persicum)},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران},
year = {2017},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {سرمادهی، پیشتیمار هورمونی، بنزیلآمینوپورین، جیبرلیک اسید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی القای جوانه زنی و شکستن خواب غده های یکساله زیره سیاه (Bunium persicum)
%A طالع زاده, مبارکه
%A نظامی, احمد
%A پارسا, مهدی
%A نباتی, جعفر
%A توکل افشاری, رضا
%J پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران
%D 2017

[Download]