دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2017-08-29

عنوان : ( تولید زیستی نانوذرات سلنیوم با استفاده از آرکی های نمکدوست )

نویسندگان: مریم عبداله نیا , علی مخدومی , منصور مشرقی , حسین عشقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوذره سلنیوم دارای کاربردهای فراوانی در صنعت و پزشکی است. با این وجود مطالعات اندکی در ارتباط با تولید زیستی این نانوذرات انجام شده است. در پژوهش حاضر توانمندی پروکاریوتهای نمک دوست افراطی جدا شده از حوضچه های نمکی پلاژ تیس چابهار در سنتز نانوذرات سلنیوم ارزیابی گردیده است. حداقل غلظت بازدارندگی سلنیوم برای سویه ها تعیین و سویه های با بیشترین میزان مقاومت انتخاب شدند. سنتز زیستی نانوذرات سلنیوم به صورت داخل سلولی و با تلقیح مایع حاوی 5 میلی مولار نمک سدیم سلنیت و نگهداری محیط های کشت سویه های آرکی در محیط کشت SW در شیکرنکوباتور 37 درجه سانتی گراد با دور 150 rpm انجام گرفت. ارزیابی تولید نانوذرات سلنیوم با تغییر رنگ محلول واکنش به قرمز تیره بررسی شد. از 50 سویه آرکی نمک دوست بررسی شده، 35 سویه قادر به تحمل 5mM سلنیت بودند. از این تعداد ،سویه E 118 متعلق به جنس Halogeometricum قادر به سنتز بیشترین میزان نانوذرات سلنیوم بوده است. جذب نوری محلول حاوی نانوذرات سنتز شده در محدوده 400- 200 نانومتر توسط اسپکتروفوتومتریUV-vis تعیین گردید که دارای پیک مشخصی در 272 نانومتر بود. همچنین نانوذرات سلنیوم بر اساس آنالیزSEM دارای موفورلوژی کروی با پراکندگی اندازه60 تا 270 نانومتر بودند. ویژگیهای کریستالوگرافی نانوذرات سلنیوم نیز با استفاده از آنالیز XRD تعیین شد که نانوذرات ساخته شده دارای ساختار بلوری شش وجهی با اندازه نانوبلورکهای 61/15 نانومتر بوده است. بر اساس نتایج حاصل سویه های آرکی نمک دوست گزینه های مناسبی جهت سنتز زیستی نانوذرات سلنیوم می باشند.

کلمات کلیدی

, Halogeometricum, نانوذرات سلنیوم, آرکی های نمک دوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064074,
author = {عبداله نیا, مریم and مخدومی, علی and مشرقی, منصور and عشقی, حسین},
title = {تولید زیستی نانوذرات سلنیوم با استفاده از آرکی های نمکدوست},
booktitle = {دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2017},
location = {کرج, ايران},
keywords = {Halogeometricum، نانوذرات سلنیوم، آرکی های نمک دوست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید زیستی نانوذرات سلنیوم با استفاده از آرکی های نمکدوست
%A عبداله نیا, مریم
%A مخدومی, علی
%A مشرقی, منصور
%A عشقی, حسین
%J دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2017

[Download]