پنچمین کنفرانس بین امللی ایدههای نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2017-06-11

عنوان : ( تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی صفات پیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری )

نویسندگان: بهرام عابدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاربرد پوترسین بر برخی صفات فیزیولوژیکی شامل کلروفیل b ,a، کل، کارتنوئید، فنول کل و پرولین در گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح شوری آب آبیاری (0، 50 و 100 میلی مولار کلرید سدیم) و سه سطح پوترسین (0، 50 و 100 میلی مولار) بودند. صفات اندازه گیری شده شامل کلروفیل b ,a، کل، کارتنوئید، فنول کل و پرولین بودند. نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش کلروفیل b ,a و کل شد. و باعث افزایش میزان کارتنوئید، فنول کل و پرولین شد و کاربرد پوترسین باعث افزایش کلروفیل b ,a، کل و پرولین و کاهش میزان کارتنوئید و فنول کل شد. به طور کلی اسفاده از پوترسین موجب بهبود صفات فیزیولوژیکی در گیاه نعناع فلفلی نسبت به عدم استفاده آن در شرایط شوری شد.

کلمات کلیدی

, پلی آمین (پوترسین), شوری, نعناع فلفلی, برولین, فنول کل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064079,
author = {عابدی, بهرام},
title = {تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی صفات پیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری},
booktitle = {پنچمین کنفرانس بین امللی ایدههای نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلی آمین (پوترسین)، شوری، نعناع فلفلی، برولین، فنول کل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی صفات پیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری
%A عابدی, بهرام
%J پنچمین کنفرانس بین امللی ایدههای نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
%D 2017

[Download]