آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (181-191)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی کوتاه و مقایسه آن با سرریزهای صلب )

نویسندگان: سید حسین رجائی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرریز های پلکانی علاوه بر سازه های بلند در بندهای انحرافی و سازه های حفاظتی رودخانه ها مورد استفاده زیاد قرار می گیرند . باتوجه به این که سازه های گابیونی در بسیاری از موارد به عنوان یک گزینه مناسب و مستقل با ارتفاعی بین 1 تا 3 متر و معمولا بصورت تیپ ساخته می شوند، در این پژوهش تحلیل افت انرژی در این نوع سازه و مقایسه آن با سازه های صلب بصورت آزمایشگاهی انجام شده است. بدین منظور سرریزه های صلب و گابیونی با ابعاد هندسی مشابه ساخته و در یک فلوم آزمایشگاهی به عرض 50 سانتیمتر و طول 11 متر تحت دبی های مختلف بالادست مورد آزمایش 56 درصد و در حالت / 25 درصد، دو پله 6 / قرار گرفت. نتایج نشان داد حداکثر راندمان تلفات انرژی در سرریزهای صلب به ترتیب برای حالت یک پله 8 73 درصد بدست آمده است . این / 71 و 5 /3 ،49/ 65 درصد به دست آمد. این مقادیر برای حالت گابیونی و به ترتیب از یک تا سه پله معادل 9 / سه پله 2 16 درصد راندمان تلفات انرژی را نسبت سازه های صلب / 16 و 3 / تحقیق نشان داد که سازه های پلکانی گابیونی در حالت دو و سه پله بطور متوسط 9 افزایش می دهد. همچنین افزایش دبی جریان عبوری راندمان تلفات انرژی را کاهش داد. علاوه بر این افزایش تعداد پله ها موجب افزایش تلفات انرژی شد. تاثیر پله دوم در میزان افزایش راندمان تلفات انرژی نسبت به پله سوم بیشتر بود.

کلمات کلیدی

, افت انرژی, سرریز پلکانی, , سرریز گابیونی , سرریزهای صلب, گابیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064082,
author = {رجائی, سید حسین and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی کوتاه و مقایسه آن با سرریزهای صلب},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2017},
volume = {11},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {181--191},
numpages = {10},
keywords = {افت انرژی، سرریز پلکانی، ، سرریز گابیونی ، سرریزهای صلب، گابیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی کوتاه و مقایسه آن با سرریزهای صلب
%A رجائی, سید حسین
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2017

[Download]