پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری, دوره (7), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (1-17)

عنوان : ( رابطه اسنادهای علی با اضطراب امتحان با توجه به نقش میانجی اهداف پیشرفت )

نویسندگان: حسین کارشکی , نسرین محمدتقی زاده , محمدصادق میری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبک های اسنادی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکردها و فرایندهای روانی و تربیتی دانشجویان محسوب می شود. توجیه این نقش از طریق فرایندهای روانی مختلفی صورت می گیرد که یکی از آنها اهداف پیشرفت است. اهداف پیشرفت در جایگاه میانجی در رابطه با سبک اسناد و اضطراب امتحان نقش دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر، ارائۀ مدلی برای اضطراب امتحان بر اساس متغیرهای سبک اسناد و اهداف پیشرفت است. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی به روش تحلیل معادلات ساختاری است. آزمودنی های این پژوهش 151 دانشجوی کارشناسی بودند که از طریق نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های سبک اسناد، اضطراب امتحان و اهداف پیشرفت جمع آوری شدند. از آزمون های آماری هم بستگی و الگوی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS20 و LISREL8.53 تحلیل شدند. بر اساس یافته های پژوهش، 8/ اهداف پیشرفت پیش بین اضطراب امتحان ) 882 p < )3 ،150( =23/18، F ( و میانجی بین سوگیری های اسنادی مثبت و اضطراب امتحان است. جهت گیری اهداف یا اهداف پیشرفت نیز بر اضطراب امتحان اثر مستقیم دارد. نتایج حاصل شده، نقش اهداف پیشرفت به عنوان یک متغیر میانجی و تأثیرگذار بر اضطراب دانشجویان و در نتیجه عملکرد بهتر دانشجویان را نشان می دهد و توجه به آن را ضروری می کند.

کلمات کلیدی

, واژ ه های کلیدی: اهداف پیشرفت, سبک اسناد, اضطراب امتحان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064086,
author = {کارشکی, حسین and محمدتقی زاده, نسرین and میری, محمدصادق},
title = {رابطه اسنادهای علی با اضطراب امتحان با توجه به نقش میانجی اهداف پیشرفت},
journal = {پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری},
year = {2017},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-7642},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {واژ ه های کلیدی: اهداف پیشرفت، سبک اسناد، اضطراب امتحان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه اسنادهای علی با اضطراب امتحان با توجه به نقش میانجی اهداف پیشرفت
%A کارشکی, حسین
%A محمدتقی زاده, نسرین
%A میری, محمدصادق
%J پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری
%@ 2251-7642
%D 2017

[Download]