دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران , 2017-07-11

عنوان : ( اثر نسبتهای کشت مخلوط ردیفی گیاه دارویی زیره سبز با موسیر بر عملکرد اقتصادی )

نویسندگان: جواد مشکانی , محمد کافی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر نسبتهای کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز و موسیر بر رشد و عملکرد اقتصادی آنها، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 94-1393 انجام شد. تیمارها شامل 80 % زیره سبز + 20 % موسیر، 60 % زیره سبز + 40 % موسیر، 50 % زیره سبز + 50 % موسیر، 40 % زیره سبز + 60 % موسیر، 20 % زیره سبز + 80 % موسیر و کشت خالص هر دو گونه بود. غدههای موسیر و زیره سبز به ترتیب با تراکم 10 و 120 بوته در متر مربع کاشته شدند. صفات مورد مطالعه شامل درصد پیاز دختری و عملکرد پیاز موسیر و عملکرد بیولوژیکی و بذر زیره سبز بودند. نتایج نشان داد که اثر نسبتهای کشت مخلوط ردیفی بر عملکرد بیولوژیکی و بذر زیره سبز و پیاز دختری و عملکرد تر پیاز موسیر معنیدار (01/0≥p) بود. بیشترین عملکرد بیولوژیکی و بذر برای کشت خالص به ترتیب با 3/541 و 2/115 گرم بر متر مربع بدست آمد و کمترین میزان برای تیمار 20% زیره سبز+80% موسیر به ترتیب با 2/358 و 1/47 گرم بر متر مربع مشاهده شد. بالاترین و پایینترین وزن تر پیاز موسیر مربوط به نسبت 20% زیره سبز+80% موسیر و کشت خالص به ترتیب با 5/24 و 2/9 گرم بر متر مربع بود.

کلمات کلیدی

, پیاز دختری, عملکرد بذر, کشت مخلوط جایگزینی, وزن تر پیاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064087,
author = {مشکانی, جواد and کافی, محمد and خرم دل, سرور},
title = {اثر نسبتهای کشت مخلوط ردیفی گیاه دارویی زیره سبز با موسیر بر عملکرد اقتصادی},
booktitle = {دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران},
year = {2017},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {پیاز دختری، عملکرد بذر، کشت مخلوط جایگزینی، وزن تر پیاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر نسبتهای کشت مخلوط ردیفی گیاه دارویی زیره سبز با موسیر بر عملکرد اقتصادی
%A مشکانی, جواد
%A کافی, محمد
%A خرم دل, سرور
%J دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
%D 2017

[Download]