رسوب شناسی کاربردی, دوره (5), شماره (9), سال (2017-9) , صفحات (74-85)

عنوان : ( رخساره های توفانی در بخش آغازین سازند نیور(سیلورین پایینی) در جنوب غرب کاشمر )

نویسندگان: الناز خزائی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , جعفر طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش زیرین سازند نیور واقع در کوه بوغر در جنوب غرب کاشمر و در زون ایران مرکزی، از ۲۰۰ متر شیل، سنگ آهک و ماسه سنگ تشکیل شده است. مطالعات میکروسکوپی و صحرایی منجر به شناسایی اختصاصات بافت، ساخت (فیزیکی و بیولوژیکی) و ترکیب مرتبط با جریانات توفانی در قسمت های ابتدایی بخش زیرین سازند نیور شده است. از این جمله این شواهد می توان به چینه بندی مورب پشته ای، کنگلومرا با دانه ها اینتراکلست با سطح زیرین فرسایشی و دانه بندی تدریجی اشاره کرد. براساس این ویژگی های رسوبی و توالی عمودی رخساره ها مدل رسوبی نهشته های توفانی نزدیک به منشاء برای رخساره های مورد مطالعه پیشنهاد شده است. با توجه به موقعیت ایران مرکزی در طی اردویسین و سیلورین که در عرض های جغرافیای دیرینه حدود ۳۰ درجه جنوبی واقع بوده است، توفان های استوایی توانسته اند این مناطق را تحت تاثیر قرار دهند. این نهشته ها در یک محیط رمپ در خرده صفحه ایران مرکزی واقع در شمال گندوانا تشکیل شده اند. شناسایی رخساره های توفانی در رسوبات سیلورین در شمال بلوک طبس علاوه بر جغرافیای دیرینه می تواند در رابطه با شرایط آب و هوای دیرینه نیز حائز اهمیت باشد. به طوری که گرم شدگی اوایل سیلورین باعث ایجاد توفان های سیکلونی در اقیانوس ها و بر جا گذاشتن نهشته های توفانی شده است.

کلمات کلیدی

, امواج توفانی, نهشته توفانی, سازند نیور, خرده صفحه ایران, سیلورین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064088,
author = {خزائی, الناز and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and جعفر طاهری},
title = {رخساره های توفانی در بخش آغازین سازند نیور(سیلورین پایینی) در جنوب غرب کاشمر},
journal = {رسوب شناسی کاربردی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {9},
month = {September},
issn = {2322-147X},
pages = {74--85},
numpages = {11},
keywords = {امواج توفانی، نهشته توفانی، سازند نیور، خرده صفحه ایران، سیلورین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رخساره های توفانی در بخش آغازین سازند نیور(سیلورین پایینی) در جنوب غرب کاشمر
%A خزائی, الناز
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A جعفر طاهری
%J رسوب شناسی کاربردی
%@ 2322-147X
%D 2017

[Download]