مطالعات زبان و ترجمه, دوره (49), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (23-44)

عنوان : ( تحلیل فمینیستی گفتمان و توازن قدرت در رمان شمال و جنوب اثر الیزابت گاسکل بر پایۀ نظریۀ کُنشهای گفتاری جان سِرل )

نویسندگان: سارا خزائی , مریم سلطان بیاد , محمودرضا قربان صباغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعة جایگاه زنان در قرن نوزدهم انگلستان با بررسی گفتوگوهای رمان شمال و جنوب اثر الیزابت گاسک بر مننای نظریة کنش گفتارهای جان سِرل و شاخصهای مؤثر بر آنها نشان میدهد زنان، علیرغم قوانین حاکم بر مراودات اجتماعی و با حفظ شئونات رفتاری دوران خود، از زبان برای بهنود موقعیتشان بهطور غیرمستقیم بهره بردهاند. نورمن فرکلاف معتقد است ایدلولو ی غالب بر جامعه بهشکلی رهرة منطقی و طنیعی بهخود میگیرد که گفتمان قدرت در دست گروه حاکم باقی بماند ؛ اما بررسی زبان شناختی-فمینیستی آشکار میسازد که همسو با نظریة دبورا تانن، کلام و رفتار زنان بیشتر از آن که نشان دهندة شیصیت درونی آنها باشد، حالت نمایشی دارد. قهرمان زن در نمونة گفتوگو های بررسیشده غالناً تغییراتی در انتیاب کنش خود ایجاد مینماید تا در توصیه یهنیت شیصیاش موفق به ایجاد تأثیر قاب قنول در میاطب شود. در پایان رمانهایی نظیر شمال و جنو ، ب علیرغم سکوت و فروتنی شیصیت زن در پایان داستان، دیدگاههای وی طی فرآیندی متشک از تأثیرهای پیدرپی، به قهرمان مرد داستان منتق شده و در تصمیمها و رفتار اجتماعی بعدی مرد نمود آشکاری دارد

کلمات کلیدی

, تحلی گفتمان, شمال و جنوب, جان سرل, کنش گفتار, فمینیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064109,
author = {سارا خزائی and مریم سلطان بیاد and قربان صباغ, محمودرضا},
title = {تحلیل فمینیستی گفتمان و توازن قدرت در رمان شمال و جنوب اثر الیزابت گاسکل بر پایۀ نظریۀ کُنشهای گفتاری جان سِرل},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2016},
volume = {49},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5202},
pages = {23--44},
numpages = {21},
keywords = {تحلی گفتمان، شمال و جنوب، جان سرل، کنش گفتار، فمینیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فمینیستی گفتمان و توازن قدرت در رمان شمال و جنوب اثر الیزابت گاسکل بر پایۀ نظریۀ کُنشهای گفتاری جان سِرل
%A سارا خزائی
%A مریم سلطان بیاد
%A قربان صباغ, محمودرضا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2016

[Download]