همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت , 2017-05-08

عنوان : ( بررسی نقش ایدئولوژی سرمایه داری بر رشد اخلاقی و معنوی کودک در رمان ماتیلدا اثر رولد دال )

نویسندگان: هدیه امین طوسی , محمودرضا قربان صباغ , محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: این مقاله سعی دارد تا با استفاده از نظریهی آلتوسر در بارهی نقش ایدئولوژیک دو عنصر خانواده و نظام آموزشی در رشد 1916 ) بپردازد. آلتوسر معتقد است نظام سرمایه - اخلاقی و معنوی کودکان به بررسی رمان ماتیلدا اثر رولد دال ( 1990 داری برای تحمیل عقاید خود به مردم دو سازوکار ابزارهای سرکوب گر و ابزار های ایدئولوژیک را به خدمت میگیرد. دستگاههای ایدئولوژیک از طریق ایدئولوژی عمل میکنند و سعی در تولید ارزش ها و سپس اقناع مردم جهت رفتار مطابق آنها دارند. افراد تحت سلطهی نظام سرمایه داری با درونی کردن ایدئولوژی تصور میکنند خود مولد آن بوده اند. از دیدگاه آلتوسر نظام آموزشی و خانواده از مهمترین این ابزارها هستند که کودکان از طریق آن به صورت غیر مستقیم ایدئولوژی حاکم را فراگرفته و مطابق آن رفتار میکنند. خانواده و نظام آموزشی در رمان ماتیلدا نمونههایی بارز از نقش ایدئولوژیکی این دو عنصر در تربیت کودکان هستند. این پژوهش بر آن است تا نشان دهد چگونه این نظامها سعی در هدایت شخصیت ماتیلدا در مسیر مورد نظر خود یعنی ایدئولوژی حاکم دارند. نظام سرمایه داری در خانواده رخنه کرده و رابطه ی کودک و والدین را تحت الشعاع قرار میدهد؛ تاثیری که نتایج مخرب آن را در نظام آموزشی نیز شاهد هستیم. خانواده و مدرسه از نقش دیرینهی خود یعنی رشد اخلاقی کودکان فاصله گرفته و به این نکته توجه ندارند که تربیت کودکان در راستای اهداف ایدئولوژی حاکم میتواند کودکان را تبدیل به قربانیانی بالقوه کند. با تکیه بر نظریهی مقاومت گرامشی این تحقیق همچنین نشان میدهد که چگونه ماتیلدا در برابر ایدئولوژی حاکم مقاومت میکند و با ایستادگی در برابر نظام فکری و اخلاقی حاکم، آن را به چالش میکشد.

کلمات کلیدی

, ماتیلدا, ایدئولوژی, معنویت, اخلاق, مقاومت, کودک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064110,
author = {امین طوسی, هدیه and قربان صباغ, محمودرضا and مهدوی, محمدجواد},
title = {بررسی نقش ایدئولوژی سرمایه داری بر رشد اخلاقی و معنوی کودک در رمان ماتیلدا اثر رولد دال},
booktitle = {همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماتیلدا، ایدئولوژی، معنویت، اخلاق، مقاومت، کودک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش ایدئولوژی سرمایه داری بر رشد اخلاقی و معنوی کودک در رمان ماتیلدا اثر رولد دال
%A امین طوسی, هدیه
%A قربان صباغ, محمودرضا
%A مهدوی, محمدجواد
%J همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت
%D 2017

[Download]