کنفراتس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری , 2015-07-29

عنوان : ( تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: روح اله سکوتی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , محمدشریف واشقانی فراهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی نقش اساسی در برنامه ریزی و طراحی پروژه های شهری دارد. اولین قدم در اجرای هر سازه عمرانی شناخت خصوصیات خاک، مهندسی پی و زمین محل احداث طرح می باشد. در آزمایش خاک تحت فشاری که مرحله به مرحله افزایش می یابد قرار می گیرد و نشست نیز در هر مرحله ، بارگذاری صفحه ای مشخص می گردد. نتایج آزمایش و روابط بین فشار و نشست برای تعیین رفتار یک پی در ابعاد واقعی مورد استفاده قرار می گیرد .این آزمایش برای تعیین برخی از پارامترهای خاک از جمله ظرفیت باربری ، ضریب ارتجاعی ، ضریب برجهندگی و تخمین نشست پذیری خاک برای اکثر مهندسین یک روش ایده آل به شمار می رود. با توجه به نیاز روز ایجاد و ساخت ساختمان های جدید مستلزم شناخت کامل شرایط ، افزون به فضاهای آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد ژئوتکنیکی حاکم بر این منطقه به منظور برنامه ریزی صحیح جهت کاربری اراضی و شناخت خطرات زمین شناسی و نقطه از 01 ژئوتکنیکی موجود و موثر بر طرح ها می باشد. در این تحقیق با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و با رسم نمودار های بار- نشست برای هر یک از آزمایش ها، پارامتر های ضریب تغییر شکل خاک، ضریب عکس العمل خاک و مقاومت نهایی خاک تعیین شده است

کلمات کلیدی

, آزمایش بارگذاری صفحه ای, ضریب تغییر شکل, ضریب عکس العمل, مقاومت نهایی خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064117,
author = {سکوتی, روح اله and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا and واشقانی فراهانی, محمدشریف},
title = {تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد)},
booktitle = {کنفراتس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آزمایش بارگذاری صفحه ای، ضریب تغییر شکل، ضریب عکس العمل، مقاومت نهایی خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد)
%A سکوتی, روح اله
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%A واشقانی فراهانی, محمدشریف
%J کنفراتس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
%D 2015

[Download]