پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (243-261)

عنوان : ( اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , جواد شباهنگ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر کاشت پشته مرتفع و سطوح اوره بر شاخص¬های کارایی نیتروژن، عملکرد کمی و محتوای نیتروژن گندم در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بصورت کرت¬های خرد شده در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی 954-1394 انجام شد. دو روش کاشت (مرسوم و پشته مرتفع) و پنج سطح صفر، 100، 200، 300 و 400 کیلوگرم اوره در هکتار به ترتیب به عنوان عامل¬های اصلی و فرعی مدنظر قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، محتوی نیتروژن دانه و کاه و شاخص¬های کارایی نیتروژن (جذب، تبدیل و مصرف) بودند. نتایج نشان داد که اثر ساده و متقابل روش کاشت و کود اوره بر عملکرد دانه و بیولوژیک، محتوی نیتروژن دانه و کاه، کارایی جذب، تبدیل و مصرف نیتروژن معنی¬دار (05/0≥p) بود. بالاترین و پایین¬ترین کارایی جذب نیتروژن بترتیب برای تیمار پشته مرتفع و بدون مصرف نیتروژن (45/0 کیلوگرم نیتروژن گیاه بر کیلوگرم نیتروژن خاک) و روش رایج و 400 کیلوگرم اوره در هکتار (14/0 کیلوگرم نیتروژن گیاه بر کیلوگرم نیتروژن خاک) بدست آمد. شاخص¬های کارایی جذب و مصرف نیتروژن در روش پشته مرتفع بالاتر از روش رایج بود. بیشترین و کمترین کارایی مصرف نیتروژن به ترتیب مربوط به تیمارهای پشته مرتفع و شاهد (65/36 کیلوگرم نیتروژن دانه بر کیلوگرم نیتروژن گیاه) و روش رایج و 400 کیلوگرم اوره در هکتار (63/10 کیلوگرم نیتروژن دانه بر کیلوگرم نیتروژن گیاه) بود. با افزایش مصرف اوره از صفر به 400 کیلوگرم در هکتار، کارایی مصرف نیتروژن 62 درصد کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, پشته مرتفع, عملکرد دانه, کارایی تبدیل نیتروژن, محتوی نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064123,
author = {کوچکی, علیرضا and خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد},
title = {اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2018},
volume = {16},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {243--261},
numpages = {18},
keywords = {پشته مرتفع، عملکرد دانه، کارایی تبدیل نیتروژن، محتوی نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم
%A کوچکی, علیرضا
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2018

[Download]