پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2012-1) , صفحات (444-452)

عنوان : ( تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران )

نویسندگان: رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , بلال صادقی , شاهرخ قوتی رودسری , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه مولکولی ساختار ژنتیکی گاو در جهت شناخت دقیق تر خاستگاه این حیوان می‌تواند در شناخت جنبه‌های نامشخص تاریخی آن موثر باشد. نژادهای گاو به دو گروه اصلی تائورس بدون کوهان (Bos Tuarus) و ایندیکوس کوهان دار (Bos indicus) تقسیم می شوند. به نظر می رسد هر دو گروه گاوههای ذکر شده در جمعیت گاو های ایران موجود می باشند. با مطالعات ملکولی می توان وابستگی گاوها را به هر یک از این گروه ها مشخص نمود. شناخت این وابستگی از نظر خاستگاه آن ها دارای اهمیت خاصی است. هدف از این مطالعه بررسی توالی نوکلئوتیدی جایگاه‌های ژنی Cytochrome-b و HVR ۱&۲ ناحیه ژنی D-loop در DNA میتوکندریایی در سه گروه ازگاوهای سیستانی، سرابی و براون‌سوئیس بود. استخراج DNA از تعداد ۲۰ نمونه خون از هر نژاد از بانک خون گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با در نظر گرفتن عدم خویشاوندی بین نمونه ها گرفته و DNA آن ها به روش گوانیدین تیوسیانات- سیلیکاژل استخراج شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز با طراحی پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر قطعات ۷۰۱ و ۷۵۱ جفت بازی نواحی ژنی HVR ۱&۲وCyt-b از توالی ژنوم میتوکندری براساس روش استاندارد انجام گردید. توالی یابی نواحی تکثیر شده از ژن های Cyt-b و D-loop با استفاده از دستگاه خودکار (ABI ۳۱۳۰) به روش سانگر صورت گرفت. تنوع نوکلئوتیدی به ترتیب برای نژادهای براون سوئیس، سرابی و سیستانی حدود ۰۰۳۷/۰، ۰۰۲۴/۰ و ۰۰۲۹/۰ برآورد شد. با توجه به مشاهده تفاوت های نوکلئوتیدی در نواحی ژنی Cyt-b و HVR ۱&۲ نسبت به ثبت آنها در ژن بانک جهانی اقدام شد. نتایج آزمون فیلوژنتیکی با استفاده از UPGMA برای هر دو جایگاه ژنی نشان داد که گاوههای سرابی و سیستانی در یک گروه و گاو نژاد براون سوئیس در گروه دیگر قرار دارند.

کلمات کلیدی

, HVR 1&2 , D-loop , Cytochrome-b , میتوکندریایی, گاو بومی DNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064124,
author = {ولی زاده, رضا and نصیری, محمدرضا and صادقی, بلال and قوتی رودسری, شاهرخ and جوادمنش, علی},
title = {تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {3},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-3106},
pages = {444--452},
numpages = {8},
keywords = {HVR 1&2 ،D-loop ،Cytochrome-b ، میتوکندریایی، گاو بومی DNA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران
%A ولی زاده, رضا
%A نصیری, محمدرضا
%A صادقی, بلال
%A قوتی رودسری, شاهرخ
%A جوادمنش, علی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2012

[Download]