هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27

عنوان : ( بررسی سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر تنوع و تراکم علف های هرز ذرت )

نویسندگان: عصمت محمدی , حمیدرضا اصغری , احمد غلامی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر تنوع و تراکم علف های هرز ذرت، آزمایشی به صورت کرت های خرد 1394 اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل - شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 95 سیستم های خاکورزی (خاکورزی مرسوم و کم خاکورزی) به عنوان عامل اصلی و مدیریت تغذیه ای شامل (شاهد، کود شیمیایی، کود دامی، بیوچار، کود شیمیایی+دامی، کود شیمیایی+بیوچار و کود دامی+بیوچار) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که اثر سیستم های خاکورزی و اثر متقابل سیستم های خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر تراکم و وزن خشک علف های هرز از نظر آماری معنی دار بود. خاکورزی 34 درصد نسبت به کم خاکورزی کاهش داد و بیشترین و کمترین وزن / 29 و 63 / مرسوم تراکم و وزن خشک علف های هرز را به ترتیب 73 خشک علف های هرز به ترتیب در تیمار کم خاکورزی و کود شیمیایی و تیمار خاکورزی مرسوم و بیوچار مشاهده شد. همچنین مدیریت تغذیه ای، شاخص تنوع علف های هرز را تحت تأثیر قرار داد. کود دامی بیشترین و کود شیمیایی و شاهد به ترتیب دارای کمترین شاخص تنوع شانون و مارگالف بودند. بنابراین به نظر می رسد که استفاده از خاکورزی مرسوم و بیوچار منجر به کاهش وزن خشک، تراکم و شاخص تنوع علف های هرز شد.

کلمات کلیدی

, بیوچار, شاخص شانون, شاخص مارگالف, کم خاکورزی, کود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064126,
author = {عصمت محمدی and حمیدرضا اصغری and احمد غلامی and خرم دل, سرور},
title = {بررسی سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر تنوع و تراکم علف های هرز ذرت},
booktitle = {هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2017},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {بیوچار، شاخص شانون، شاخص مارگالف، کم خاکورزی، کود دامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر تنوع و تراکم علف های هرز ذرت
%A عصمت محمدی
%A حمیدرضا اصغری
%A احمد غلامی
%A خرم دل, سرور
%J هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2017

[Download]