پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای بر برخی خصوصیات خاک و رشد گیاه ذرت )

نویسندگان: عصمت محمدی , حمیدرضا اصغری , احمد غلامی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای بر برخی خصوصیات خاک و رشد گیاه ذرت بود. تیمارهای مورد مطالعه شامل سیستمهای خاکورزی )مرسوم و کمخاکورزی( و مدیریت تغذیهای )شاهد، کود شیمیایی، کود دامی، بیوچار، کود شیمیایی+دامی، کود شیمیایی+بیوچار، کود دامی+بیوچار( در نظر گرفته شد. براساس نتایج اثر مدیریت تغذیهای بر کربن آلی، تنفس، رطوبت وزنی و ماده آلی خاک معنیدار شد. تیمار بیوچار بیشترین کربن آلی، تنفس، رطوبت وزنی و ماده آلی خاک را در بین بقیه تیمارها داشت که از لحاظ آماری با کود شیمیایی+بیوچار اختلاف معنیداری نداشت. همچنین بین دو سطح خاکورزی مرسوم و کمخاکورزی اختلاف معنیداری در صفات مورد بررسی مشاهده نشد. لذا با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق استفاده از کمخاکورزی و کود شیمیایی+بیوچار برای بهبود وضعیت خاک و رشد گیاه ذرت توصیه شده که باعث صرفه جویی در مصرف کود شیمیایی و حفظ محیط زیست میشود.

کلمات کلیدی

, بیوچار, تنفس, کربن آلی خاک, کمخاکورزی, کود دامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064127,
author = {عصمت محمدی and حمیدرضا اصغری and احمد غلامی and خرم دل, سرور},
title = {اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای بر برخی خصوصیات خاک و رشد گیاه ذرت},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بیوچار، تنفس، کربن آلی خاک، کمخاکورزی، کود دامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای بر برخی خصوصیات خاک و رشد گیاه ذرت
%A عصمت محمدی
%A حمیدرضا اصغری
%A احمد غلامی
%A خرم دل, سرور
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]