پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( ارزیابی شاخص مدیریت کربن خاک و تولید خالص اولیه اندامهای زیرزمینی ذرت تحت تأثیر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای )

نویسندگان: سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای بر شاخص مدیریت کربن خاک و تولید خالص اولیه اندامهای زیرزمینی ذرت، آزمایشی با دو سطح خاکورزی )مرسوم و کمخاکورزی( و هفت سطح تغذیهای )شاهد، کود شیمیایی، کود دامی، بیوچار، کود شیمیایی+دامی، کود شیمیایی+بیوچار و کود دامی+بیوچار( انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد کود دامی و بیوچار موجب بهبود کربن آلی و شاخص مدیریت کربن خاک گردید. کود دامی و بیوچار شاخص مدیریت کربن را به 43 درصد نسبت به شاهد افزایش دادند و تولید خالص اولیه اندامهای زیرزمینی نیز در تیمارهای کود دامی / 66 و 98 / ترتیب 4 49 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. همچنین نتایج بیانگر تفاوت غیرمعنیدار بین / 44 و 26 / و بیوچار به ترتیب 36 سیستمهای خاکورزی بود. بنابراین با توجه به نتایج حاصله، استفاده از کمخاکورزی و کود دامی و بیوچار برای بهبود شاخص مدیریت کربن و تولید خالص اولیه اندامهای زیرزمینی ذرت توصیه میشود.

کلمات کلیدی

, بیوچار, شاخص ذخیره کربن, شاخص ناپایداری کربن, کمخاکورزی, کود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064128,
author = {خرم دل, سرور},
title = {ارزیابی شاخص مدیریت کربن خاک و تولید خالص اولیه اندامهای زیرزمینی ذرت تحت تأثیر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بیوچار، شاخص ذخیره کربن، شاخص ناپایداری کربن، کمخاکورزی، کود دامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخص مدیریت کربن خاک و تولید خالص اولیه اندامهای زیرزمینی ذرت تحت تأثیر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای
%A خرم دل, سرور
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]