مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (6), سال (2017-9) , صفحات (342-350)

عنوان : ( تحلیل تجربی اثر پارامترهای جوش مقاومت نقطه ای بر رفتار کششی اتصالات فولاد دوفازی فریت-مارتنزیت به روش آماری تاگوچی )

نویسندگان: حمیدرضا قنبری , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن تولید فولاد دوفازی فریت- مارتنزیت توسط عملیات حرارتی آنیل میان بحرانی، رفتار کششی جوش مقاومت نقطه‎‌‌ای در این نوع فولادها و همچنین اثر پارامتر‌‌های جوش مقاومت نقطه‌‌ای بر رفتار و حالت‌‌های شکست، مورد بررسی قرار گرفته‌است. طراحی آزمایش‌‌ها بوسیله‌‌ی روش آماری تاگوچی انجام گرفته‌است و با توجه به تعداد پارامترها و عوامل مورد بررسی آرایه‌‌ی 8L انتخاب شده است. پارامترهایی که در جوش مقاومت نقطه‌‌ای قابل کنترل هستند، شامل زمان جوشکاری، شدت جریان الکتریکی عبوری از الکترودها و نیروی فشاری اعمالی می‌‌باشد که در این تحقیق به عنوان عوامل موثر بر عملیات در نظر گرفته ‌شده‌است. فاکتور استحکام کششی نمونه‌‌ی جوش داده شده به عنوان پاسخ آزمایش مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. برای پیش‌‌بینی پارامترهای بهینه‌ی جوش کاری مقاومت نقطه‌‌ای از نسبت سیگنال به نویز در روش آماری تاگوچی استفاده می‌‌شود. عموما دو نوع شکست فصل مشترکی و شکست محیطی در جوش‌های مقاومت نقطه‌ای مشاهده می‌‌شود. نتایج آزمایش کشش نشان می‌‌دهد با افزایش قطر دکمه‌‌ی جوش، شکست به نوع محیطی و محیطی همراه با پارگی ورق تمایل بیشتری پیدا می‌‌کند. نتایج روش آماری تاگوچی نیز نشان می‌‌دهد که تاثیر پارامتر جریان دستگاه جوش بر استحکام کششی نقطه جوش نسبت به سایر پارامترها بیشتر بوده و با افزایش شدت جریان این تاثیرگذاری کمتر می‌‌شود. همچنین تصویر برداری بوسیله میکروسکوپ الکترونی از ناحیه جوش و سطوح شکست انجام گرفته‌است که نتایج، شکست نرم را در مود محیطی و شکست ترد را در مود فصل مشترکی نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, جوش مقاومت نقطه‌‌ای, دکمه‌‌ی جوش, فولاد دوفازی, تاگوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064130,
author = {قنبری, حمیدرضا and شریعتی, محمود},
title = {تحلیل تجربی اثر پارامترهای جوش مقاومت نقطه ای بر رفتار کششی اتصالات فولاد دوفازی فریت-مارتنزیت به روش آماری تاگوچی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {6},
month = {September},
issn = {1027-5940},
pages = {342--350},
numpages = {8},
keywords = {جوش مقاومت نقطه‌‌ای، دکمه‌‌ی جوش، فولاد دوفازی، تاگوچی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تجربی اثر پارامترهای جوش مقاومت نقطه ای بر رفتار کششی اتصالات فولاد دوفازی فریت-مارتنزیت به روش آماری تاگوچی
%A قنبری, حمیدرضا
%A شریعتی, محمود
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]