پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (84-92)

عنوان : ( خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی )

نویسندگان: فرشته قدمگاهی , سعید زره داران , مجتبی آهنی آذری , مونا صالحی نسب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ شامل وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی مرغان بومی استان خراسان رضوی بود. برای این منظور از اطلاعات جمع آوری شده مربوط به حدود ۱۸۰۰۰ مرغ طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی صفات مورد بررسی با استفاده از روش آماری بیزی مبتنی بر نمونه گیری گیبس با نرم افزار GIBBS۳F۹۰ تخمین زده شد. وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات با استفاده از مدل حیوانی تک و دو صفتی برآورد گردید. وراثت پذیری صفات وزن بدن در سنین ۸ و ۱۲ هفتگی، سن و وزن بلوغ جنسی، تعداد و وزن تخم مرغ به ترتیب ۳۷/۰، ۴۰/۰، ۳۰/۰، ۳۱/۰، ۴۶/۰ و ۱۱/۰ برآورد شد. متوسط به بالا بودن توارث پذیری های تخمین زده شده برای صفات مورد مطالعه بیانگر سهم قابل توجه ژن ها در واریانس فنوتیپی و موثر بودن انتخاب در بهبود ژنتیکی این صفات است. همبستگی ژنتیکی وزن بدن در سنین ۸ و ۱۲ هفتگی و وزن بلوغ جنسی با سن بلوغ جنسی مثبت بود. بنابراین انتخاب برای افزایش رشد در سنین مختلف، به شکل نامطلوبی باعث افزایش سن بلوغ جنسی نیز می شود. با توجه به دو منظوره بودن مرغان بومی، توجه به عملکرد رشد در کنار تخم گذاری حائز اهمیت است. بنابراین، با توجه به همبستگی ژنتیکی نامطلوب صفات رشد با سن بلوغ جنسی، انتخاب هم زمان مرغان بومی برای افزایش وزن بدن و کاهش سن بلوغ جنسی با قرار دادن این صفات در شاخص انتخاب، برای بهبود صفات اقتصادی مرغ های بومی خراسان رضوی ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

آنالیز بیزی; پارامترهای ژنتیکی; صفات اقتصادی; مرغان بومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064131,
author = {فرشته قدمگاهی and زره داران, سعید and مجتبی آهنی آذری and مونا صالحی نسب},
title = {خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2017},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {84--92},
numpages = {8},
keywords = {آنالیز بیزی; پارامترهای ژنتیکی; صفات اقتصادی; مرغان بومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی
%A فرشته قدمگاهی
%A زره داران, سعید
%A مجتبی آهنی آذری
%A مونا صالحی نسب
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2017

[Download]