پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (33), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (19-40)

عنوان : ( خاستگاه رسوبات سیلیسی آواری سازند باقروق در ایران مرکزی براساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی: ارتباط آن با وضعیت تکتونیکی حاشیه فعال جنوب اوراسیا )

نویسندگان: سیده حلیمه هاشمی عزیزی , پیمان رضایی , سیدرضا موسوی حرمی , مهدی جعفرزاده , مهدی مسعودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی مختلط سیلیسی آواری - کربناته با محتوای عمدتاً آذرآواری گروه نخلک در ایران مرکزی ازنظر سنگ شناسی در تریاس ایران منحصربه فرد بوده است و شباهت هایی را تنها با توالی آق دربند در شمال شرق ایران نشان می دهد. گروه نخلک مرکب از سه سازند الم، باقروق و اشین است. شواهد پتروگرافیکی سازند باقروق نشان می دهد وجود دانه های گراولی کربناته با احتمال زیاد از منشأ سازند الم، گراول های دگرگونی درجه ضعیف با منشأ احتمالی از مجموعه دگرگونی انارک )؟( و گراول های آذرآواری حاصل فعالیت های آتش فشانی همزمان با رسوب گذاری است. رخساره های ماسه سنگی این سازند، لیتارنایت، فلدسپاتیک لیتارنایت و لیتیک آرکوز را شامل می شود. محاسبة شاخص دگرسانی شیمیایی با اکسیدهای عناصر اصلی، نشان دهندة هوازدگی درجه متوسط است. نتایج ژئوشیمی نمونه های سازند باقروق، وجود سنگ مادر آتش فشانی از نوع فلسیک با جایگاه تکتونیک دیرینه کمان آتش فشانی و حاشیه فعال قاره ای را تأیید می کند که احتمالاً با فعالیت های آتش فشانی در حاشیه جنوبی فعال اوراسیا مرتبط بوده است. رسوب گذاری گروه نخلک در حوضه پشت کمانی آق دربند در حاشیه فعال جنوب اوراسیا انجام شده است که در ادامه از جایگاه اصلی خود در صفحه توران جدا شده است و به بلوک سیمرین ملحق شده و با چرخش خرد قاره ایران مرکزی به موقعیت کنونی خود انتقال یافته است.

کلمات کلیدی

, باقروق, تریاس, ایران مرکزی, ژئوشیمی, خاستگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064147,
author = {سیده حلیمه هاشمی عزیزی and پیمان رضایی and موسوی حرمی, سیدرضا and مهدی جعفرزاده and مهدی مسعودی},
title = {خاستگاه رسوبات سیلیسی آواری سازند باقروق در ایران مرکزی براساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی: ارتباط آن با وضعیت تکتونیکی حاشیه فعال جنوب اوراسیا},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2017},
volume = {33},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8788},
pages = {19--40},
numpages = {21},
keywords = {باقروق، تریاس، ایران مرکزی، ژئوشیمی، خاستگاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خاستگاه رسوبات سیلیسی آواری سازند باقروق در ایران مرکزی براساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی: ارتباط آن با وضعیت تکتونیکی حاشیه فعال جنوب اوراسیا
%A سیده حلیمه هاشمی عزیزی
%A پیمان رضایی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A مهدی جعفرزاده
%A مهدی مسعودی
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2017

[Download]