جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (14), شماره (2), سال (2017-2) , صفحات (1-23)

عنوان : ( تحلیل عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان جهرم) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مجتبی روستا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: مقالۀ حاضر به تحلیل عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان جهرم) پرداخته است. روش: روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و اطّلاعات به¬وسیلۀ پرسش¬نامه در بین 200 خانوار از 13 روستای نمونه به¬صورت نمونه¬گیری تصادفی ساده گردآوری شد. فرآیند محاسبات این پژوهش براساس مدل تحلیل عاملی صورت پذیرفته است. بدین¬منظور 28 شاخص در ابعاد مختلف مالکیت سند روستایی انتخاب شد و این شاخص¬ها به پنج عامل تقلیل یافت که جمعاً 178/81 درصد واریانس را دربرداشتند. یافته¬ها/نتایج: در بین پنج عامل برتر به¬ترتیبِ نسبتِ تأثیرگذاری، اوّلین عامل (افزایش سرمایه¬گذاری) به-تنهایی 629/37 درصد از واریانس را توضیح می¬دهد و عامل دوم (جلوگیری از بروز اختلافات محلّی) 279/21 درصد، عامل سوم (ایجاد نظم در معاملات) 659/8 درصد، عامل چهارم (قرارگرفتن املاک در چرخۀ اقتصادی) 986/7 درصد و عامل پنجم (استفاده از تسهیلات بانکی) 625/5 درصد واریانس را محاسبه می¬کنند. نتیجه¬گیری: مشخّص گردید بیشترین دلیل برای تمایل به گرفتن سند، تثبیت مالکیت (70 درصد) است. ضمانت (25 درصد) و دریافت وام (5 درصد) از دیگر دلایل برای گرفتن سند مالکیت بوده است. می-توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی با حد متوسطِ تعیین¬شده دارای تفاوت معناداری است.

کلمات کلیدی

, صدور سند اماکن روستایی, مالکیت, تحلیل عاملی, روستاییان, شهرستان جهرم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064149,
author = {عنابستانی, علی اکبر and مجتبی روستا},
title = {تحلیل عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان جهرم)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2017},
volume = {14},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-1391},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {صدور سند اماکن روستایی، مالکیت، تحلیل عاملی، روستاییان، شهرستان جهرم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان جهرم)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A مجتبی روستا
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2017

[Download]