مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (9), سال (2017-12) , صفحات (145-152)

عنوان : ( روشی جدید برای دستیابی به نسبت چگالیهای بالا و لزجتهای کم بر پایه مدل دوفاز شان و چن در شبکه بولتزمن )

نویسندگان: سروش فلاح خارمیانی , محمد پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش جدید برای دستیابی به نسبت چگالیهای بالا و لزجتهای کم بر پایه مدل دوفاز شان و چن در روش شبکه بولتزمن ارائه میشود. در این روش جدید نیروی برهمکنش و به دنبال آن تانسور فشار به صورت هدفمند اصلاح میشود، به طوری که امکان تنظیم چگالی فازها برای تطابق با مقادیر متناظر ترمودینامیکی حاصل از قانون مساحتهای برابر ماکسول فراهم میشود. این موضوع سبب افزایش قابل ملاحظه پایداری و در نتیجه دستیابی به اهداف یادشده میشود. از مزایای این روش سادگی و یکسان بودن روند به کارگیری آن در مسائل دو و سه بعدی با استفاده از توابع برخورد یک زمانه یا چند زمانه است. به منظور اعتبارسنجی این روش ابتدا تطابق مقادیر چگالی فازها در دماهای زیربحرانی مختلف با مقادیر متناظر حاصل از قانون ماکسول نشان داده میشود، سپس صحت قانون لاپلاس برای قطره بررسی میگردد، در ادامه مقدار سرعتهای ساختگی پیرامون سطح منحنی قطره بررسی شده و در نهایت مسأله شکستن سد مایع شبیهسازی و نتایج آن با دادههای آزمایشگاهی مقایسه میشود. نتایج نشان از پایداری بالا و توانایی مدل بهبود داده شده برای شبیهسازی مسائل مختلف جریان دوفاز در محدوده وسیعی از نسبت چگالی و لزجت دارد.

کلمات کلیدی

شبکه بولتزمن شان و چن نسبت چگالی بالا لزجتهای کم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064165,
author = {فلاح خارمیانی, سروش and پسندیده فرد, محمد},
title = {روشی جدید برای دستیابی به نسبت چگالیهای بالا و لزجتهای کم بر پایه مدل دوفاز شان و چن در شبکه بولتزمن},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {9},
month = {December},
issn = {1027-5940},
pages = {145--152},
numpages = {7},
keywords = {شبکه بولتزمن شان و چن نسبت چگالی بالا لزجتهای کم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشی جدید برای دستیابی به نسبت چگالیهای بالا و لزجتهای کم بر پایه مدل دوفاز شان و چن در شبکه بولتزمن
%A فلاح خارمیانی, سروش
%A پسندیده فرد, محمد
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]