پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( تأثیر عملیات مدیریتی بر شاخص پایداری کل خاک (WSSI) )

نویسندگان: مهتاب روشنیان , حجت امامی , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاکورزی یک ابزار مهم مدیریتی خاک است که می¬تواند ساختمان خاک را تغییر دهد. در این پژوهش تاثیر سه نوع عملیات خاکورزی شامل )مرسوم، حفاظتی و حداقل( با پوشش بقایای گیاهی صفر، 30 و 60 درصد در قالب طرح بلوک¬های کاملا تصادفی در سه تکرار بر شاخص پایداری کل خاک بررسی شد. شاخص پایداری کل خاک با استفاده از توزیع اندازه خاکدانه¬های درشت و درصد خاکدانه¬های پایدار در آب به علت مدیریت )مقدار بقایای گیاهی و عملیات خاکورزی( متفاوت بود. بیشترین و کمترین مقدار شاخص پایداری کل خاک به ترتیب مربوط به تیمارهای بدون خاکورزی با 60 درصد بقایا و خاکورزی مرسوم با صفر درصد بقایا بود. شاخص پایداری کل خاک رابطه زیادی با مدیریت داشت و به عنوان یک روش مناسب برای ارزیابی خاک توصیه میشود. بنابراین برای افزایش پایداری خاکدانه¬ها و در نتیجه جلوگیری از گسترش انواع فرسایش آبی اعمال روشهای خاکورزی حفاظتی یا حداقل پیشنهاد می¬گردد.

کلمات کلیدی

, شاخص پایداری کل خاک, خاکدانههای پایدار در آب, ساختمان خاک, خاکورزی, مواد آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064171,
author = {روشنیان, مهتاب and امامی, حجت and آستارائی, علیرضا},
title = {تأثیر عملیات مدیریتی بر شاخص پایداری کل خاک (WSSI)},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شاخص پایداری کل خاک، خاکدانههای پایدار در آب، ساختمان خاک، خاکورزی، مواد آلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر عملیات مدیریتی بر شاخص پایداری کل خاک (WSSI)
%A روشنیان, مهتاب
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]