پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( تاثیر نسبتهای جذب سدیم و پتاسیم بر مقاومت کششی خاک در دو رطوبت هوا خشک و - معادل مکش ماتریک 055 کیلوپاسکال )

نویسندگان: الهام فراهانی , حجت امامی , امیر فتوت , رضا خراسانی , توماس کلر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش برای بررسی اثر مقادیر مختلف نسبت جذب سدیم (SAR) و پتاسیم (PAR) بر مقاومت کششی خاکدانه¬ها در دو رطوبت هوا خشک و معادل مکش ماتریک 500 کیلوپاسکال انجام شد. برای اعمال غلظت¬های مختلف پتاسیم و سدیم به خاک، دوازده تیمار در دو سطح شوری (3 و 6 دسیزیمنس بر متر( شامل غلظت¬های صفر تا 4/54 میلی اکی والان بر لیتر پتاسیم و سدیم تهیه و به خاک اضافه شدند. مقاومت کششی خاکدانه¬ها به روش غیر مستقیم برزیلی با دستگاه تک محوری اندازه گیری شد. نتایج مقاومت )هوا خشک( نشان داد که با افزایش غلظت پتاسیم یا PAR در هر دو سطح شوری، مقاومت کاهش اما با افزایشSAR ، مقدار آن تنها در شوری 3 افزایش یافت، در شوری 6 چنین روندی مشاهده نشد. نتایج مقاومت 500 کیلوپاسکال نیز هیچ روند مشخصی با افزایش PAR نشان نداد و با افزایش SAR نیز روند افزایش مقاومت دیده شد که روابط از نظر آماری معنی¬دار نشدند.

کلمات کلیدی

, روش غیر مستقیم برزیلی, مقاومت کششی خاکدانه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064172,
author = {فراهانی, الهام and امامی, حجت and فتوت, امیر and خراسانی, رضا and توماس کلر},
title = {تاثیر نسبتهای جذب سدیم و پتاسیم بر مقاومت کششی خاک در دو رطوبت هوا خشک و - معادل مکش ماتریک 055 کیلوپاسکال},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {روش غیر مستقیم برزیلی، مقاومت کششی خاکدانه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نسبتهای جذب سدیم و پتاسیم بر مقاومت کششی خاک در دو رطوبت هوا خشک و - معادل مکش ماتریک 055 کیلوپاسکال
%A فراهانی, الهام
%A امامی, حجت
%A فتوت, امیر
%A خراسانی, رضا
%A توماس کلر
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]