چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23

عنوان : ( تولید بیوگاز از هضم بی هوازی کود گاوی و ضایعات کشتارگاهی در شرایط مزوفیلیک )

نویسندگان: محسن کریمی خواه , محمدعلی ابراهیمی نیک , مهدی خجسته پور , سیدهادی ابراهیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرایط دمایی مزوفیلیک و به صورت تک (SHW) و ضایعات کشتارگاهی (CM) در این مطالعه هضم بیهوازی ترکیبی کود گاوی 30:70 و 0:100 با هم ،50:50 ،70:30 ، در پنج نسبت 100:0 SHW و CM مرحله ای مورد مطالعه قرار گرفت. برای انجام این آزمایش ترکیب و به مدت 37 روز در شرایط بیهوازی داخل بطری 1 لیتری با حجم کاری 700 میلی لیتر بارگذاری شدند. نتایج نشان داد که 153/93 ml/g VS هضم بیهوازی ترکیبی این دو ماده باعث بهبود تولید بیوگاز میشود. به طوریکه بیشترین تولید تجمعی بیوگاز برابر در نسبت 70:30 مشاهده شد. از طرفی دیگر با ترکیب این دو ماده، در درصد متان موجود در بیوگاز نیز افزایش چشمگیری مشاهده شد. 26 به / تیمارها ربط داد؛ به طوریکه بیشترین تولید بیوگاز در نسبت کربن به نیتروژن 23 C/N افزایش تولید بیوگاز را میتوان به نسبت دست آمد و هر چقدر از این نسبت فاصله گرفته شد، تولید بیوگاز نیز کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, بیوگاز, ضایعات کشتارگاهی, کود گاوی, هضم بی‌هوازی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064173,
author = {کریمی خواه, محسن and ابراهیمی نیک, محمدعلی and خجسته پور, مهدی and ابراهیمی, سیدهادی},
title = {تولید بیوگاز از هضم بی هوازی کود گاوی و ضایعات کشتارگاهی در شرایط مزوفیلیک},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیوگاز، ضایعات کشتارگاهی، کود گاوی، هضم بی‌هوازی، متان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید بیوگاز از هضم بی هوازی کود گاوی و ضایعات کشتارگاهی در شرایط مزوفیلیک
%A کریمی خواه, محسن
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A خجسته پور, مهدی
%A ابراهیمی, سیدهادی
%J چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
%D 2017

[Download]