بورس اوراق بهادار, دوره (9), شماره (34), سال (2016-9) , صفحات (135-148)

عنوان : ( مقایسه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس )

نویسندگان: محمدجواد ساعی , محمود لاری دشت بیاض , فرامرز رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس تئوریهای مالی با توجه به الزامات قانونی و ویژگیهای متفاوت بورس و فرابورس، انتظار می رود کیفیت گزارشگری خصوصا در سالهای پذیرش متفاوت باشد. لذا در این تحقیق به مقایسه کیفیت گزارشگری شرکتهای بورس و فرابورسی می پردازیم. شایان ذکر است که برای سنجش کیفیت گزارشگری از مدل هوپ و همکاران (2013) استفاده شده است. همچنین نمونه مورد بررسی شامل 194 شرکت طی بازه زمانی 1385-1394 می باشد. نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون من وایتنی بیانگر این امر است که تفاوت معناداری بین میانگین کیفیت گزارشگری شرکتهاب بورس و فرابورسی قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. همچنین نتایج در خصوص مقایسه کیفیت گزارشگری شرکتهای بورسی و فرابورسی با شرکتهای اخراج شده از بورس بر اساس ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران, بیانگر این امر است که تفاوت معناداری بین کیفیت گزارشگری این دو گروه از شرکتها وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, کیفیت گزارشگری؛ اقلام تعهدی, واگذاری شرکتها, کیفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064178,
author = {ساعی, محمدجواد and لاری دشت بیاض, محمود and رضایی, فرامرز},
title = {مقایسه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس},
journal = {بورس اوراق بهادار},
year = {2016},
volume = {9},
number = {34},
month = {September},
issn = {5431-2228},
pages = {135--148},
numpages = {13},
keywords = {کیفیت گزارشگری؛ اقلام تعهدی، واگذاری شرکتها، کیفیت سود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
%A ساعی, محمدجواد
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A رضایی, فرامرز
%J بورس اوراق بهادار
%@ 5431-2228
%D 2016

[Download]