علوم باغبانی, دوره (31), شماره (2), سال (2017-12) , صفحات (611-620)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR )

نویسندگان: شادی عطار , غلامحسین داوری نژاد , لیلا سمیعی , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی ژنوتیپ¬های گردو ایرانی (Juglans regia L.) موجود در باغات استان خراسان رضوی از نشانگر مولکولی ISSR استفاده گردید. با این هدف 56 ژنوتیپ گردو از باغات منتخب خراسان رضوی (باغ استقلال، باغ گلستان، باغ الندشت و باغ امام رضا) انتخاب و پلاک¬کوبی شدند. با استفاده از 9 آغازگر مورد استفاده، در مجموع 118 باند تولید شد که در محدوده 300 تا 3000 جفت باز بود و 29 باند چند شکل بودند. تعداد قطعات تکثیر شده برای هر آغازگر متفاوت بود به طوری که آغازگر 844 تعداد 14 عدد و آغازگر 890 تعداد 8 عدد باند تکثیر شده داشت. متوسط قطعات تکثیر شده برای هر آغازگر 83/9 بود. در دندوگرام حاصل از خوشه¬بندی ژنوتیپ¬ها بر اساس ضریب تشابه دایس و روش UPGMA 10 کلاستر تشکیل شد. میزان تنوع ژنتیکی در جمعیت مورد مطالعه پایین بود که دلایل عمده آن دخالتهای انسانی، انتخاب و تکثیر تعداد معدودی از ژنوتیپ های برتر و گاها خود گرده افشانی گردو می¬باشد.

کلمات کلیدی

, بین ریزماهواره, UPGMA, هتروزیگوسیتی, تجزیه به مؤلفه های اصلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064185,
author = {عطار, شادی and داوری نژاد, غلامحسین and سمیعی, لیلا and مقدم, محمد},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {31},
number = {2},
month = {December},
issn = {2423-3986},
pages = {611--620},
numpages = {9},
keywords = {بین ریزماهواره، UPGMA، هتروزیگوسیتی، تجزیه به مؤلفه های اصلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR
%A عطار, شادی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A سمیعی, لیلا
%A مقدم, محمد
%J علوم باغبانی
%@ 2423-3986
%D 2017

[Download]