پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک )

نویسندگان: محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوذرات آهن صفرظرفیتی به دلیل واکنشپذیری بالا توانایی تثبیت و حذف آلایندههای مختلفی را در خاک دارند. برای استفاده مؤثر از این مواد، آگاهی از تحرک پذیری این ذرات در محیط خاک ضروری است. در این تحقیق تحرک پذیری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بدون پوشش و با پوشش کربوکسی متیل سلولز و ارتباط آن با خصوصیات خاک در ستونهای دست نخورده خاک در حالت اشباع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اگرچه نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بدون پوشش سطحی در خاک تحرکپذیری چندانی ندارند، پوشش کربوکسی متیل سلولز میتواند تحرک این ذرات در خاک را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. بررسی ضریب همبستگی بین شاخصهای تحرک پذیری و خصوصیات خاک نشان داد که اگرچه همبستگی معنی داری بین بسیاری از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و هیدرولیکی با تحرک پذیری نانوذرات در خاک وجود دارد، در این بین پارامترهای قدرت یونی و اندازه قطر ذراتخاک و نانوذرات بیشترین همبستگی را با تحرک پذیری نانوذرات آهن در خاک نشان دادند.

کلمات کلیدی

, کربوکسی متیل سلولز, پتانسیل زتا, قطر هیدرودینامیک, محیط متخلخل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064186,
author = {فاضلی سنگانی, محمود and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر and امامی, حجت},
title = {بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کربوکسی متیل سلولز، پتانسیل زتا، قطر هیدرودینامیک، محیط متخلخل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک
%A فاضلی سنگانی, محمود
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A امامی, حجت
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]