پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( بررسی رابطه بین شاخصهای کیفیت خاک با تلفات خاک و شاخص فرسایش پذیری خاک (منطقه سنگانه خراسان رضوی) )

نویسندگان: یونس مظلوم علی آبادی , هادی منصوری , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان شاخصهای کیفیت خاک IQI ، NQI ، CR و SI با میزان رسوب و شاخص فرسایش¬پذیری خاک در منطقه سنگانه است. رسوب و شاخص فرسایشپذیری خاک برای کرتهای مطالعاتی طی بارندگیهای منجر به تولید رسوب و رواناب بین سالهای 88 تا 88 تعیین شدند و ارتباط آنها با شاخصهای کیفیت خاک مورد بررسی قرار گرفتند. شاخصهای کیفیت خاک در دو حالت حداقل مجموع ویژگیها MDS)) و مجموع تمام ویژگیها (TDS) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای بررسی شاخص فرسایشپذیری فقط شاخص SI ( p0.01 ( مناسب میباشد، برای برنامه-ریزیهای مدیریتی و کاهش میزان رسوب و فرسایش خاک شاخصهای IQIMDS (p < 0.05)، (p < 0.05) IQITDS (p < 0.05) و SI (p < 0.05) مناسب می باشند.

کلمات کلیدی

, شاخصهای کیفیت, مجموع حداقل و تمام ویژگیها, نمرهدهی ویژگیها و برنامهریزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064188,
author = {مظلوم علی آبادی, یونس and هادی منصوری and امامی, حجت},
title = {بررسی رابطه بین شاخصهای کیفیت خاک با تلفات خاک و شاخص فرسایش پذیری خاک (منطقه سنگانه خراسان رضوی)},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شاخصهای کیفیت، مجموع حداقل و تمام ویژگیها، نمرهدهی ویژگیها و برنامهریزی مدیریتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین شاخصهای کیفیت خاک با تلفات خاک و شاخص فرسایش پذیری خاک (منطقه سنگانه خراسان رضوی)
%A مظلوم علی آبادی, یونس
%A هادی منصوری
%A امامی, حجت
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]