پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( تأثیر وتیور و پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک )

نویسندگان: الهام امیری خبوشان , حجت امامی , محمدرضا مصدقی , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت فیزیکی ضعیف خاک عامل مهم هدرروی آب و کاهش آب قابل استفاده گیاه است که نیاز به مدیریت صحیح آب و خاک را آشکار می¬کند. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه اثر سیستم وتیور و PAM و تلفیق آنها بر چگالی ظاهری و تخلخل، نگهداشت آب در خاک و آب قابل دسترس گیاه در یک خاک لوم انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تیمار کشت گیاه وتیور (VP0) ، کاربرد PAM در دو سطح 20 (P2) و 40 (P4) کیلوگرم در هکتار، کاربرد همزمان وتیور و هر دو سطح PAM (VP2 و VP4) بود. پارامترهای مورد بررسی پس از اعمال تیمارها تعیین گردید. نتایج نشان داد که PAM و وتیور موجب کاهش چگالی ظاهری و افزایش تخلخل، نگهداشت آب در نقاط ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم و آب قابل استفاده گیاه شدند. به طورکلی، کشت وتیور به عنوان یک روش بیومهندسی کم هزینه و بادوام جهت بهبود پارامترهای مورد مطالعه موفقتر از PAM بود.

کلمات کلیدی

, سیستم وتیور, پلی اکریل آمید, نگهداشت آب, آب قابل دسترس گیاه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064197,
author = {امیری خبوشان, الهام and امامی, حجت and محمدرضا مصدقی and آستارائی, علیرضا},
title = {تأثیر وتیور و پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سیستم وتیور، پلی اکریل آمید، نگهداشت آب، آب قابل دسترس گیاه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر وتیور و پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک
%A امیری خبوشان, الهام
%A امامی, حجت
%A محمدرضا مصدقی
%A آستارائی, علیرضا
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]