اقتصاد پولی، مالی, دوره (24), شماره (14), سال (2018-3) , صفحات (30-69)

عنوان : ( مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران )

نویسندگان: فرزانه احمدیان یزدی , مسعود همایونی فر , محمدحسین مهدوی عادلی , محمدعلی فلاحی , سید محمد حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهرهگیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایهگذاریهای مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، میتوانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. با این حال از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است ارائه راهکاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری میتواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایههای خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهرهگیری از تکنیک رگرسیون غلتان برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است.2014-1970طی دوره در سیستم معادلات همزمان نشان میدهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر SURبرآوردکننده سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایههای خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری در برخی دورهها مثبت و برخی دورهها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان میدهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است. اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه میتوان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران میتواند به عنوان راهکاری در جهت بهرهگیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاستگذاران و محققان قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, توسعه مالی, رانت منابع طبیعی, سیستم معادلات همزمان, رگرسیون غلتان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064198,
author = {احمدیان یزدی, فرزانه and همایونی فر, مسعود and مهدوی عادلی, محمدحسین and فلاحی, محمدعلی and سید محمد حسینی},
title = {مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2018},
volume = {24},
number = {14},
month = {March},
issn = {2251-8452},
pages = {30--69},
numpages = {39},
keywords = {توسعه مالی، رانت منابع طبیعی، سیستم معادلات همزمان، رگرسیون غلتان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران
%A احمدیان یزدی, فرزانه
%A همایونی فر, مسعود
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A فلاحی, محمدعلی
%A سید محمد حسینی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2018

[Download]