علوم باغبانی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-1) , صفحات (714-722)

عنوان : ( تعیین آستانه تحمل به تنش خشکی درختچه زرشک زینتی (Berberis thunbergii cv. Atropurpurea) در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: ریحانه ستایش , محمد کافی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش شدید منابع آبی، استفاده از گونه‌های متحمل به خشکی در فضای سبز شهری را ضروری می‌سازد. این مطالعه در ایستگاه تولیدات گیاهی شهرداری مشهد با هدف بررسی آستانه تحمل به خشکی زرشک زینتی با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ اجرا شد. تیمارها شامل کاربرد ۱۰۰، ۸۰، ۶۰، ۴۰ و ۲۰ ‌درصد نیاز آبی گیاه بود که از هشتم اردیبهشت تا انتهای فصل رشد اعمال و نمونه برداری‌ها در ۱۵ ‌مرداد، اول شهریور، ۱۵‌شهریور و ۱۵‌مهر انجام گردید. نتایج نشان داد با افزایش شدت خشکی ارتفاع بوته کاهش یافت اما بین ۱۰۰ و ۸۰ درصد نیاز آبی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. تعداد شاخه جانبی، وزن تر و خشک و ارتفاع بلندترین شاخه در ۶۰ درصد نیاز آبی اختلاف معنی‌داری با ۱۰۰ درصد نیاز آبی نداشت. بیشترین شاخص مصرف آب آبیاری در ۱۰۰ درصد نیاز آبی بدست آمد، اما اختلاف معنی‌داری با ۴۰، ۶۰ و ۸۰ درصد نیاز آبی نداشت. کمترین شاخص طراوت در ۲۰ و ۴۰ درصد نیاز آبی مشاهده شد، اما اختلاف بین شاخص طراوت در ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی معنی‌دار نبود. بطور کلی نتایج نشان داد زرشک زینتی گیاهی نسبتاً متحمل به خشکی است و می‌توان با حفظ شاخص‌های مهم فضای سبز مقدار مصرف آب را در این گیاه به ۶۰ درصد نیاز آبی کاهش داد که در این آزمایش مقدار صرفه جویی آب در فاصله زمانی هشتم اردیبهشت تا ۱۵مهر ۴۴۰۰ متر مکعب در هکتار بود.

کلمات کلیدی

شاخص طراوت; شاخص مصرف آب; فضای سبز; نیاز آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064204,
author = {ستایش, ریحانه and کافی, محمد and نباتی, جعفر},
title = {تعیین آستانه تحمل به تنش خشکی درختچه زرشک زینتی (Berberis thunbergii cv. Atropurpurea) در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4730},
pages = {714--722},
numpages = {8},
keywords = {شاخص طراوت; شاخص مصرف آب; فضای سبز; نیاز آبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین آستانه تحمل به تنش خشکی درختچه زرشک زینتی (Berberis thunbergii cv. Atropurpurea) در شرایط آب و هوایی مشهد
%A ستایش, ریحانه
%A کافی, محمد
%A نباتی, جعفر
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]