اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی , 2017-05-10

عنوان : ( مقایسه اقدامات حفاظتی انجام شده بر فرسایش بادی در راه آهن طبس )

نویسندگان: مهسا معمارزاده , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش بادی از جمله عوامل مهم در تخریب و از بین رفتن خاکها به شمار می¬رود . عملیاتهای حفاظتی برای جلوگیری از فرسایش در اکثر مناطق به عنوان راهکار مناسب تلقی می¬شود. در این مطالعه هدف بررسی تاثیر عملیات حفاظتی مکانیکی و بیولوژیکی بر مقدار رسوب در منطقه تل حمید بود. برای این منظور پس از هر عامل حفاظتی، رسوبگیر نصب شده و متناظر با آن در منطقه¬ای که فاقد عملیات حفاظتی بود رسوب¬گیر به عنوان شاهد نصب شد. نتایج نشان داد که عملیات¬های حفاظتی موثر عمل کرده و مقدار رسوب در هر دو عامل نسبت به شاهد کمتر بود. در مقایسه بین دو عملیات حفاظتی نیز می¬توان گفت که عملیات حفاظتی مکانیکی نسبت به بیولوژیکی در کاهش میزان رسوب موثرتر عمل کرده است.

کلمات کلیدی

, فرسایش بادی, رسوب گیر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064207,
author = {معمارزاده, مهسا and امامی, حجت and کریمی کارویه, علیرضا},
title = {مقایسه اقدامات حفاظتی انجام شده بر فرسایش بادی در راه آهن طبس},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی},
year = {2017},
location = {ادرکان, ايران},
keywords = {فرسایش بادی، رسوب گیر، طبس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اقدامات حفاظتی انجام شده بر فرسایش بادی در راه آهن طبس
%A معمارزاده, مهسا
%A امامی, حجت
%A کریمی کارویه, علیرضا
%J اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
%D 2017

[Download]