بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (1-14)

عنوان : ( ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی زراعی سه گونه جالیزی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , حمیدرضا توکلی کاخکی , مهدیه سلطانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصولا حفظ تنوع زیستی کشاورزی پیش شرط نیل به کشت بوم‌های پایدار است. درگذشته تنوع زیادی از گونه‌ها، ژنوتیپ‌هاو واریته‌ها در نظام‌های زراعی به کار برده می‌شد و این موضوع عامل ثبات و پایداری بوم نظام‌ها زراعی بوده است. درحال حاضر، ارقام زراعی تجاری معدودی بخش عمده تولید هر محصول را به خود اختصاص داده و این موضوع ثبات و پایداری بوم نظام‌ها را دستخوش تغییر کرده است. در این مطالعه شاخص‌های تنوع زیستی زراعی سه گونه خربزه (Cucumis melo L. var. Inodorus)، هندوانه (Citrullus vulgaris L.)، طالبی (Cucumis melo L. var. Cantaloupensis) در سطح ژنوتیپ و رقم مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های آماری واطلاعات مورد نیاز از سالنامه بخش کشاورزی اداره آمار و فناوری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی (سال زراعی۹۰-۱۳۸۹) و همچنین از طریق پرسشنامه‌های که برای هر یک از مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها تدوین شده بود، جمع¬آوری شد. در ادامه این پژوهش شاخص‌های تنوع مکانی مکانی سیمپسون۴، شانون۵، یکنواختی و شاخص تشابه سورنسون۶ ارزیابی شد. نتایج نشان داد که دو شهرستان تربت جام و تایباد به‌ترتیب با داشتن ۴۲ و ۲۰ درصد از سطح کاشت خربزه استان خراسان رضوی دارای شاخص شانون برابر با ۰۶/۰ و ۲۲/۰ بودند. کمترین شاخص یکنواختی با مقادیر ۰۱/۰ و ۰۲/۰ به‌ترتیب در این دو شهرستان مشاهده شد که این موضوع مؤید گستردگی تک‌کشتی و تنوع کم واریته‌ای در نظام‌های تولید جالیز آن‌ها می‌باشد. از طرفی این نتایج حاکی ازکم بودن شاخص‌های تنوع واریته‌ای برای دوگونه هندوانه و طالبی در سطح استان خراسان رضوی بود.

کلمات کلیدی

, خربزه, شاخص سورنسون, سیمپسون, شانون, نظام تولید,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064209,
author = {نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا and توکلی کاخکی, حمیدرضا and سلطانی, مهدیه},
title = {ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی زراعی سه گونه جالیزی استان خراسان رضوی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2017},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7713},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {خربزه، شاخص سورنسون، سیمپسون، شانون، نظام تولید، هندوانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی زراعی سه گونه جالیزی استان خراسان رضوی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%A توکلی کاخکی, حمیدرضا
%A سلطانی, مهدیه
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2017

[Download]