بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (262-275)

عنوان : ( ارزیابی تولید خالص اولیه (NPP) و تسهیم کربن به اندام‏های مختلف گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم های ‏خاک‌ورزی و مدیریت تغذیه‏ای )

نویسندگان: عصمت محمدی , حمیدرضا اصغری , احمد غلامی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر سیستم‏های مختلف خاک‌ورزی و مدیریت تغذیه‏ای بر میزان تولید خالص اولیه و تسهیم کربن به اندام‏های هوایی و زیرزمینی گیاه ذرت (Zea mays L.)، آزمایشی به صورت کرت‏های خرد شده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال زراعی ۹۵-۱۳۹۴ اجرا شد. سیستم‏های خاک‌ورزی در دو سطح (مرسوم و کم‏‎خاک‌ورزی) به عنوان عامل اصلی و مدیریت تغذیه‏ای شامل (شاهد، کود شیمیایی، کود دامی، بیوچار، کود شیمیایی+ دامی، کود شیمیایی+ بیوچار، کود دامی+ بیوچار) به عنوان عامل فرعی مدنظر قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر مدیریت تغذیه‏ای بر عملکرد زیست¬توده اندام‏های هوایی و زیرزمینی، وزن کل، تولید خالص اولیه و کربن تسهیم یافته به اندام‏های هوایی و زیرزمینی گیاه ذرت معنی‏دار بود. بیشترین و کمترین تولید خالص اولیه اندام‏های هوایی به ترتیب در تیمار کود شیمیایی و شاهد با ۵۰/۷۹۲ و ۳۰/۵۱۹ گرم کربن بر مترمربع در فصل زراعی به¬دست آمد و بیشترین تولید خالص اولیه اندام‏های زیرزمینی نیز در تیمار کود شیمیایی+ دامی با ۹۸/۱۴۵ گرم کربن بر مترمربع در فصل زراعی و کمترین میزان آن در شاهد با ۶۱/۸۶ گرم کربن بر مترمربع در فصل زراعی مشاهده شد. تیمارهای کود دامی و بیوچار تولید خالص اولیه اندام‏های زیرزمینی را به ترتیب ۹۱/۵۴ و ۲۱/۵۳ درصد نسبت به شاهد افزایش دادند که از نظر آماری اختلاف معنی‏داری با کود شیمیایی و کود شیمیایی+ دامی نداشتند. بنابراین نتایج این آزمایش نشان داد که با استفاده از تیمار کم‏خاک‌ورزی و همچنین کاربرد تیمارهای بیوچار و کود دامی می‏توان میزان تولید خالص اولیه اندام‏های زیرزمینی و کربن تسهیم یافته به اندام‏های زیرزمینی را افزایش داد که از طریق افزودن بقایای ریشه به خاک، کربن موجود در ریشه‏ها را در خاک حفظ کرد و مانع انتشار آن به اتمسفر شد.

کلمات کلیدی

, بیوچار, چیزل, خاک‌ورزی مرسوم, کود دامی, کود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064219,
author = {عصمت محمدی and حمیدرضا اصغری and احمد غلامی and خرم دل, سرور},
title = {ارزیابی تولید خالص اولیه (NPP) و تسهیم کربن به اندام‏های مختلف گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم های ‏خاک‌ورزی و مدیریت تغذیه‏ای},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2017},
volume = {9},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7713},
pages = {262--275},
numpages = {13},
keywords = {بیوچار، چیزل، خاک‌ورزی مرسوم، کود دامی، کود شیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تولید خالص اولیه (NPP) و تسهیم کربن به اندام‏های مختلف گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم های ‏خاک‌ورزی و مدیریت تغذیه‏ای
%A عصمت محمدی
%A حمیدرضا اصغری
%A احمد غلامی
%A خرم دل, سرور
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2017

[Download]