بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (232-244)

عنوان : ( ارزیابی اثرات مختلف کاربرد کودهای حاوی عناصر پر مصرف (N.P.K) بر خصوصیات مورفولوژیک و رشدی گیاه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) )

نویسندگان: مسعود امینی , محمد کافی , مهدی پارسا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه نوروزک Salvia leriifolia Benth.)) گیاه دارویی ارزشمند و در معرض خطر انقراض از خانواده نعناعیان و بومی ایران و افغانستان است . به‌منظور ارزیابی کاربرد کودهای پر¬مصرف بر ویژگی¬های رشدی و عملکرد نوروزک، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در دو سال زراعی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل کود نیتروژن از نوع اوره در سه سطح (صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بر مبنای نیتروژن خالص) و فسفر از نوع سوپرفسفات ساده در سه سطح (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار بر مبنای P۲O۵) و کود پتاسیم از نوع سولفات پتاسیم در دو سطح (صفر و ۵۰ کیلوگرم در هکتار بر مبنای K۲O) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات متقابل سه گانه مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر بیشتر صفات مورد ارزیابی معنی¬دار بود. بیشترین میزان ویژگی¬های ارتفاع بوته، قطر تاج پوشش و تعداد شاخه زایا و نیز عملکرد بیولوژیک و دانه در تیمار مصرف ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن، ۱۰۰ کیلوگرم فسفر و ۵۰ کیلوگرم پتاسیم به¬دست آمدند. همچنین، کمترین میزان این صفات در تیمار عدم مصرف کودهای شیمیایی مشاهده شدند. بیشترین مقدار تعداد برگ و شاخص برداشت هم در تیمار مصرف ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن، ۱۰۰ کیلوگرم فسفر مشاهده شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، بهترین سطح کود شیمیایی در شرایط مورد آزمایش، مصرف ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار از منبع نیتروژن، مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفره و ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود پتاسه است که باعث بهبود صفات اندازه گیری شده در گیاه نوروزک شده‌است. اثرات متقابل نشان داد که استفاده از کود فسفره و پتاسیم توانست در بهره‌وری کود نیتروژن مصرفی مفید باشد.

کلمات کلیدی

, پتاسیم, تاج پوشش, شاخه زایا, عملکرد دانه, فسفر, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064223,
author = {امینی, مسعود and کافی, محمد and پارسا, مهدی},
title = {ارزیابی اثرات مختلف کاربرد کودهای حاوی عناصر پر مصرف (N.P.K) بر خصوصیات مورفولوژیک و رشدی گیاه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2017},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {232--244},
numpages = {12},
keywords = {پتاسیم، تاج پوشش، شاخه زایا، عملکرد دانه، فسفر، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات مختلف کاربرد کودهای حاوی عناصر پر مصرف (N.P.K) بر خصوصیات مورفولوژیک و رشدی گیاه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth)
%A امینی, مسعود
%A کافی, محمد
%A پارسا, مهدی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2017

[Download]